ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ

tuk8floor

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ประกาศ ณ วันที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. 2560 นั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสอบแข่งขันฯ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 17 กรกฎาคม 2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 1  งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<