รายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

tuk8floor

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) ตำแหน่งประเภททั่วไป สังกัดศูนย์กีฬามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 9 มิถุนายน พ.ศ. 2560นั้น
จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป และภาคความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง เพื่อเข้าสอบสัมภาษณ์ในการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ โดยให้ผู้ผ่านการสอบเพื่อการคัดเลือกฯ เข้ารับการประเมินภาคความเหมาะสมกับตำแหน่งหรือจำเป็นกับงานที่ต้องปฏิบัติ (สอบสัมภาษณ์) ในวันที่ 12 กรกฎาคม2560 ณ ห้องประชุมเล็ก 1 งานบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<