ประกาศ รายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

lrufront

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  - 14  กันยายน  2561 เวลา 08.30 –16.30 น.  ณ  ห้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  และกำหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4  อาคารวิชญาการ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  จำนวน  3  คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<