รายงานต้นทุนการผลิต ขั้นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2560

12345

แบบรายงานต้นทุนการผลิต ขั้นที่ 1-2 ประจำปีงบประมาณ 2560  กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

      ท่านสามารถโหลดไฟล์ลงอุปกรณ์ท่าน และใช้โปรแกรม Acrobat Reader เปิดอ่านไฟล์ เพราะรูปแบบไฟล์สร้างเป็นไฟล์นามสกุล PDF ให้ท่านโหลด

คลิ๊กดาวน์โหลดรายงานต้นทุนการผลิต  ปี 2560

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน