Friday, Sep 21st

Last update03:07:29 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน1งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน1งาน ด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)ราคากลาง งานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,000,000.- บาท(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 14 กันยายน 2561 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 17 กันยายน 2561 ผู้ยื่นข้อเสนอต้อง  ยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.
>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“แสดงราคากลาง จัดซื้อ เครื่องยืมหนังสืออัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22052888 1705574156161513 825157067 n

“ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

“ยกเลิก ประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ เลขที่ 18/2561 ลงวันที่ 17 เมษายน 2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22052888 1705574156161513 825157067 n

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย)


“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างพัฒนาระบบน้ำศูนย์ฝึกเกษตร (ซำไก่เขี่ย) ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์  (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61097025439” 
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ 6  กันยายน  2561  ถึงวันที่  10  กันยายน  2561  (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
    (1) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
    (2) โทรสาร 0-4281-1143
    (3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ

>>CLICK อ่านประกาศ<<

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดของร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ได้ที่เวบไซต์   http://www.gprocurement.go.th

10760 20121220p1

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61087479197”

“ประกาศประกวดราคาซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61087479197”

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(6)ตารางแสดงวงเงิน
(7)ระบบจัดชื้อจัดจ้างภาครัฐ

หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้ที่เวบไซต์ http://www.gprocurement.go.th

13672546 1069801909780177 1343360279 n

 

“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)”

“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จัดซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding) หมายเลขโครงการ 61087479197”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันที่ 22 สิงหาคม 2561 ถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2561 (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ – สกุล ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
(1) E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
(2) โทรสาร 0-4281-1143
(3) ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
หมายเหตุ สามารถดูรายละเอียดคุณลักษณะของครุภัณฑ์ได้ที่เวบไซต์ http://www.gprocurement.go.th

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

“ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

“ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนวิทยาศาสตร์และห้องปฏิบัติการ จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22052888 1705574156161513 825157067 n