Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

Nibh pulvinar rhoncus Curabitur volutpat nibh sed ac Vestibulum laoreet consectetuer. Morbi eu ullamcorper dapibus sagittis a Curabitur laoreet Pellentesque pretium Quisque. Pellentesque Phasellus Cras Sed elit dis eget tincidunt purus lacus pellentesque.

ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาเอก

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ราชภฏเลย

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ  การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>> อ่านรายละเอียด <<

ราชภฏเลย

 

ม.ราชภัฏเลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 ตำแหน่งที่รับโอน
      ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0093  จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
    -  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อายุไม่เกิน  55 ปี  
    - เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
-  ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร  (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  10 - 31  ตุลาคม  2559  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>แบบฟอร์มใบสมัคร<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

10760 20121220p1

รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการ  ประเภททั่วไป กลุ่มงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 อัตรา  
  กลุ่มงานและตำแหน่งที่รับสมัคร  
     กลุ่มงาน บริหารทั่วไป  
     ตำแหน่ง วิศวกรไฟฟ้า
การรับสมัคร
    ให้ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการเลือกสรร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่งานบริหารงานบุคคล  สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย ตั้งแต่วันที่ 13 – 21 ตุลาคม  2559  ไม่เว้นวันหยุดราชการ  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์)  และสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์      042-835224 - 8 ต่อ  41115 หรือ 42111

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

ราชภฏเลย

 

 

ประกาศ ผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา

  • PDF

    ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา ประกาศ ณ วันที่ 10 สิงหาคม 2559 และได้ดำเนินการสอบคัดเลือกไปแล้วนั้น

    อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่ง ยามรักษาความปลอดภัย ระดับ 1 (เฉพาะกิจ) ประจำงานรักษาความปลอดภัย สังกัดกองกลาง สำนักงานอธิการบดี จำนวน 2 อัตรา ดังนี้

     ลำดับที่ 1 นายสุเมธ แก้วบุดดี
     ลำดับที่ 2 นายธนยศ บุตรวิลัย
                    สำรองลำดับที่ 1 นายพัฒนชัย ยศสุภาพ
                    สำรองลำดับที่ 2 นายสุรศักดิ์ บัวปัด
                    สำรองลำดับที่ 3 นายธวัชชัย บับภาสังข์
                    สำรองลำดับที่ 4 นายปราโมทย์ อภัยสูงเนิน
                    สำรองลำดับที่ 5 นายณัฐพงษ์ กุณวงศ์

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

ราชภฏเลย

feeds