Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่น

         สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย จัดโครงการอบรมพัฒนา นักสื่อสารความหมายท้องถิ่นสำหรับ เยาวชนพื้นที่จังหวัดเลย 3 เส้นทาง ประกอบด้วย เส้นที่ 1 ภูกระดึง –หนองหิน –ภูหลวง เส้นที่ 2 เลย – ท่าลี่ –เชียงคาน และเส้นที่ 3 ภูเรือ – ด่านซ้าย – นาแห้ว

อบรมเชิงปฏิบัติการการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้น สำหรับบุคลกรสายสนับสนุน

      งานบุคคลอบรมการวิเคราะห์เหตุผลความจำเป็นและภาระงานเพื่อกำหนดกรอบตำแหน่งที่สูงขึ้นสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนเข้าสู่ตำแหน่งที่สูงขึ้น

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย”

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภทการรับด้วย Portfolio ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561

อ่านประกาศ >> CLICK

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ รอบ Portfolio ครั้งที่ 2 ให้เข้ายืนยันสิทธิ์ ในระบบ Clearing House ในวันที่ 19-22 มีนาคม 2561 โดยใช้วันเดือนปีเกิดเป็นรหัสผ่านในการเข้าระบบ ยกตัวอย่างเช่น เกิดวันที่ 1 มกราคม 2543 รหัสผ่านคือ 010143

>> CLICK แบบฟอร์มรายงานตัว CLICK <<

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา พัฒนาแนวคิดบทบาทผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

มรภ.เลย ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย บริการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน เสริมความรู้ผู้นำชุมชน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาวิจัยกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีปณิธานในการปฏิบัติภารกิจเพื่อท้องถิ่น ชี้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิจัยร่วมกับชุมชน สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

       การพัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าผ่านเนื้อหา เรื่องราว มีรูปแบบ เป็นรูปธรรม เกิดเป็นทุนทางปัญญาและทุนวัฒนธรรม ถ่ายทอดนำเสนอแก่คนได้จดจำ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°