Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • PDF
12345

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น  
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

>> ประกาศรายชื่อ <<
(1)คณะครุศาสตร์ 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(3)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(4)คณะวิทยาการจัดการ
(5)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(6)ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°