Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

  • PDF
22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด ประกาศ ณ  วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง ดังนี้
1. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 206 และหมายเลข 207)  
ทั้งนี้ ห้องพักอาคารชุดเป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ และให้ชำระค่าบริการส่วนกลาง อัตราเดือนละ 700 บาทต่อห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย  ดังนี้
1.ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1)  ณ  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 11 –21 ธันวาคม 2561 โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
2. หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
2. งานบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก 
3. คณะกรรมการจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักต่อไป
4. ผู้มีสิทธิเข้าพักอาคารชุด ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ (ตามข้อ  4  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2554)
5.ผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด จะขึ้นบัญชีสำรองไว้  ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด จะพิจารณาให้เข้าพักตามลำดับบัญชีรายชื่อสำรองที่ขึ้นบัญชีไว้

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK แผนผัง<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°