Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

  • PDF
dsc 0433

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก  ดังนี้
1.บ้านพักพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 หลัง คือ บ้านพักเดิมนางพรทิพย์ วีระประทีป  หมายเลขบ้านพักเลขที่  080
ผู้มีสิทธิสมัคร  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
2.  ห้องพักหอกัลปพฤกษ์  จำนวน  3  ห้อง
2.1  ห้องเดิม นางพิทยา  อยู่สกุล หมายเลขห้อง 301
2.2  ห้องเดิม นางสาวพัชรีย์  พรรษา หมายเลขห้อง 302
2.3  ห้องเดิม MissTsuneko Matsui หมายเลขห้อง  303
3.  ห้องพักหอภูกระดึง จำนวน 2 ห้อง
3.1  ห้องเดิม นายวิชชุพงษ์  วรศาสตร์กุล หมายเลขห้อง 204
3.2  ห้องเดิม นายธนศักดิ์  สากุลลา หมายเลขห้อง 301
 ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่ งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 11 –21 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้  คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°