Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

  • PDF
22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

ตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว)
ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ  11 แห่งประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหาร อาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ.  2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่21  พฤศจิกายน  2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ยืนยันการเข้าพักพร้อมจัดทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะถือว่าสละสิทธิเข้าพัก

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°