Monday, Feb 19th

Last update01:20:13 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศประชุมผู้ปกครอง นักศึกษาทุน กยศ.และ กรอ. รายเก่าต่อเนื่องจากสถานศึกษาเดิม และรายใหม่ ปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0057
DSC 0005
DSC 0013
DSC 0014
DSC 0025
DSC 0032
DSC 0046
DSC 0063
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

เวลา 09.00 น. วันที่ 2 กันยายน 2560 ที่ผ่านมา งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ประชุมผู้ปกครอง ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้ค้ำประกัน นักศึกษาทุนกู้ยืมเพื่อการศึกษา กยศ. และ กรอ. ในการลงนามในสัญญาการกู้ยืมเงินจากกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา นักศึกษารายเก่าและรายใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560 ณ หอประชุมขุมทองวิไล โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์อารีวรรณ์ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา กล่าวเปิดงานและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษาและผู้ปกครอง ชมภาพกิจกรรม