Monday, Feb 19th

Last update01:20:13 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Research Camp สร้างงานเครือข่ายนักวิจัยคุณภาพเชิงบูรณาการ

  • PDF
DSC 0601
DSC 0591
DSC 0586
DSC 0589
DSC 0598
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

     วันที่ 4 กันยายน 2560 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เชาว์ อินใย อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานกล่าวเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการ Research Camp ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่าจากกรอบวิจัยจากแหล่งทุนต่างๆ มีวัตถุประสงค์และเป้าหมายสอดคล้องกับความต้องการของประเทศตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และแนวคิด 4.0 และมหาวิทยาลัยต้องการผลักดันนักวิจัยรุ่นใหม่ นำองค์ความรู้มาบูรณาการเป็นงานวิจัย นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงในมอตอทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม จึงได้ทำการอบรมผ่านโครงการ Research Camp ให้นักวิจัยนำศาสตร์หลากหลายสาขาวิชามาขัยเคลื่อนชุมชนฐานรากให้มีความเข้มแข็ง ต่อยอดภูมิปัญหา แลัทุนทางสังคมตนเองผ่านานวิจัย และพัฒนาตนเข้าสู่ตำแหน่งวิชาการด้วย
      การอบรมมีอาจารย์นักวิจัยเข้าร่วมอบรม 65 คน ระหว่างวันที่ 4-7 กันยายน 2560 ณ ห้องประชุมศูนย์วิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัราชภัฏเลย

คลิกชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน