Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสอบแข่งขัน ตำแหน่งอาจารย์

lru1

     ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งอาจารย์ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และรายละเอียดการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้
      ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐

คลิ๊กโหลดประกาศ


feeds