Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร รับสมัครงาน ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา

10760 20121220p1

      ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง รับสมัครบุคคลสอบแข่งขันเพื่อบรรจุแต่งตั้งบุคคลเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ   ประกาศ ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๐ นั้น

     อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๑ แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๒ และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๕๕ จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าสอบแข่งขัน และรายละเอียดการสอบตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

ประกาศ ณ วันที่ ๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๐


คลิ๊กดาวน์โหลดประกาศ


feeds