Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย ข่าวอบรม สัมมนา กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

DSC 0855
DSC 0823
DSC 0827
DSC 0842
DSC 0851
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา พัฒนาแนวคิดบทบาทผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

      การอบรมมีการบรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับบทบาทหน้าที่ผู้นำนักศึกษา การสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีลักษณะพึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมตามการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมผู้นำนักศึกษา ปี 2559 ปัญหา อุปสรรค การระดมสมองผู้นำนักศึกษาใหม่ และการคิดโครงการเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม

งานประชาสัมพันธ์และปนะสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°