Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ติดตามข่าวสาร  จากงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนได้

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารอาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ

  • PDF

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ภายในมหาวิทยาลัยฯ  ดังรายละเอียดต่อไปนี้

           1.  ร้านจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ       จำนวน   1   ร้าน

          2.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (ตึก 19)   จำนวน  2  ร้าน

          3.  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังสำนักงานบัณฑิตศึกษา     จำนวน  1  ร้าน

      ติดต่อขอและยื่นใบเสนอราคาได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 26 พฤศจิกายน 2556 ในวันเวลาราชการ (เว้นวันหยุดราชการ)  ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามเพิ่มเติม โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41151

tukcom

"สร้างฝายในใจคน" แนวคิด นศ.มรภ.เลย คว้ารางวัลชนะเลิศ

  • PDF

     กลุ่มนักศึกษาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกอบด้วยนายกัมพล  เรื่องสมบัติ นักศึกษาสาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายอานพ  วรินทรา  สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ชั้นปีที่ 3 นายวทัญญู  สภา  นักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ชั้นปีที่ 2 นายพินิจ  โสบรรเทา นักศึกษาสาขาวิชาฟิสิกส์ ชั้นปีที่ 4 และนางสาวเมธาวรรณ  บุญชัย  นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ      ตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมค่ายเยาวชนรู้งานสืบมานพระราชดำริ RDPB Camp รุ่นที่ 3 ครั้งที่ 5 ที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภูพาน เสื่อวันที่ 29 - 31 ตุลาคม 2556 ที่ผ่านมา

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ

  • PDF

        มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร ภายในศูนย์อาหาร อาคารวิชญาการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้

                  ประเภทอาหาร    จำนวน  1  ร้าน

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
        1. ไม่เป็นโรคที่ติดต่อร้ายแรง
        2. ไม่มีหนี้สินผูกพันกับทางมหาวิทยาลัยฯ

เอกสารแนบใบสมัคร
        1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
        2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
        3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

         ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 8 พฤศจิกายน ตุลาคม  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
cofee

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร 19 ครั้งที่ 2

  • PDF

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ  บริเวณชั้น  1  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (อาคาร 19) รายละเอียดดังนี้

       -  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  1  ร้าน  (พื้นที่ว่างขนาด  6 x 8  เมตร)

       - ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ภายในร้านเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร 
       - มีความสนใจในการทำธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในการลงทุนทำธุรกิจอย่างน้อย  1  ปี  

เอกสารแนบใบสมัคร
       1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

        ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  8 พฤศจิกายน  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151

ประกาศรับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม อาคาร 19

  • PDF

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์เปิดรับสมัครผู้ประกอบการเพื่อจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม  ณ  บริเวณชั้น  1  อาคารปฏิบัติการสหวิทยาการ เฉลิมพระเกียรติ  80  พรรษา (อาคาร 19) รายละเอียดดังนี้

       -  ร้านจำหน่ายอาหารว่างและเครื่องดื่ม จำนวน  1  ร้าน  (พื้นที่ว่างขนาด  6 x 8  เมตร)

       - ผู้ประกอบการจะต้องดำเนินการจัดหาวัสดุ อุปกรณ์ภายในร้านเอง

คุณสมบัติของผู้สมัคร  
       - มีความสนใจในการทำธุรกิจ หรือมีประสบการณ์ในการลงทุนทำธุรกิจอย่างน้อย  1  ปี   

เอกสารแนบใบสมัคร
       1.  รูปถ่ายหน้าตรง ขนาด  1  นิ้ว           จำนวน   1   รูป
       2.  สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน          จำนวน   1   ฉบับ
       3.  สำเนาทะเบียนบ้าน                        จำนวน   1   ฉบับ

        ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับและยื่นใบเสนอราคา  ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่  22  ตุลาคม  2556  ในวันเวลาราชการ ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น  2  อาคารวิชญาการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>รายละเอียดและใบเสนอราคา<<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานกิจการพิเศษฯ โทรศัพท์ 0-4283-5224-8 ต่อ 41151
cofee

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°