Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ ผ่านทางเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียด

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาภาคพิเศษ(กศ.พ.) สาขาวิชาที่เปิดได้ สาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ประจำปีการศึกษา 2558 ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม 2558 ถึงวันที่ 3 พฤษภาคม 2558 นั้น บัดนี้ การรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้

แต่เนื่องจากบางสาขาวิชามีจำนวนผู้สมัครต่ำกว่าเกณฑ์ที่กำหนดไว้ จึงได้กำหนดให้เป็นสาขาวิชาที่คาดว่าจะเปิดได้และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ รายละเอียดตามบัญชีสรุปสาขาวิชาที่เปิดได้ และสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้ แนบท้ายประกาศนี้ ดังนั้น จึงให้ผู้สมัครดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

                    ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ในวันอาทิตย์ที่ 26 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัคร ระดับปริญญาตรี ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ รัดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ในระหว่างวันที่ 9 มีนาคม - 9 เมษายน 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการสอบคัดเลือก และรายชื่อผู้สมัคร ตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°