Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ท่านสามารถติดตามข่าวสารได้ ผ่านทางเว็บไซต์งานประชาสัมพันธ์

ม.ราชภัฏเลย เป็นเจ้าภาพโครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖

  • PDF

โครงการอบรมเครือข่ายผู้นำนิสิต นักศึกษาด้านการประกันคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือครั้งที่ ๖
ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๒กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙
ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

12528266

มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือจึงได้มีการรวมตัวกันระหว่างสถาบัน จัดสร้างเครือข่ายความร่วมมือของผู้นำนิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา เพื่อสร้างความตระหนัก ในบทบาทของตนเอง ต่อระบบประกันคุณภาพการศึกษา การสร้างเสริมองค์ความรู้ให้กับนิสิต นักศึกษา ตลอดจนการสร้างความเข้มแข็งและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กระบวนการในการจัดกิจกรรมนิสิต นักศึกษาระหว่างสถาบัน ซึ่งมีการดำเนินการและพัฒนากิจรรมของเครือข่ายมาอย่างต่อเนื่อง และในการอบรม ผู้นำนิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๕ ที่ผ่านมา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้รับมอบหมายจากสถาบันเครือข่าย ผู้นำนิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ให้รับหน้าที่ดำเนินงาน เป็นเจ้าภาพในการจัดอบรม ผู้นำนิสิต นักศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๖ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการฝึกอบรมนิสิต นักศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการประกันคุณภาพการศึกษา โดยเนื้อหาหลักสูตรมุ่งเน้นให้นิสิต นักศึกษาได้มีการกำหนดทิศทางการพัฒนากิจกรรมโครงการต่างๆ โดยจัดระบบให้ทุกกิจกรรมหรือโครงการของนิสิต นักศึกษาได้นำหลักการของการประกันคุณภาพ และวงจรคุณภาพ PDCA มาใช้ในการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการการศึกษาเรียนรู้กระบวนการทำงานจากเครือข่ายระหว่างมหาวิทยาลัย ตลอดจนการพัฒนาทักษะความเป็นผู้นำที่ดีให้กับนิสิต นักศึกษา นำไปสู่การพัฒนามหาวิทยาลัย สังคม และประเทศชาติในอนาคต

โดยมี มหาวิทยาลัยที่เข้าร่วม ดังนี้
มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์
มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยนครพนม
มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

กลุ่มเป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ

ผู้นำนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๓๘ คน
บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน ๖ คน
อาจารย์ที่ปรึกษาสโมสรนักศึกษา จำนวน ๖ คน
ผู้นำนิสิต นักศึกษา จาก ๑๕ มหาวิทยาลัยๆ ละ ๑๐ คน จำนวน ๑๕๐ คน
บุคลากร จาก ๑๕ มหาวิทยาลัยๆ ละ ๒ คน จำนวน ๓๐คน

ดาวน์โหลดกำหนดการ

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°