Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

ประกาศ ให้นักศึกษาภาคปกติ พ้นสภาพการเป็นนักศึกษ ประจำปีการศึกษา 2555

  • PDF

      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย   ว่าด้วยการวัดและประเมินผลการศึกษา  ระดับปริญญาตรี  พ.ศ.๒๕๕๕ หมวด ๓ ข้อ ๑๓.๑.๑  ได้กำหนดให้นักศึกษาภาคปกติพ้นสภาพการเป็นนักศึกษา เมื่อผลการประเมินได้ค่าระดับคะแนนเฉลี่ยสะสมต่ำกว่า ๑.๕๐ เมื่อสิ้นภาคการศึกษาปกติภาคการศึกษาที่  ๒   นับตั้งแต่เริ่มเข้าเรียน  (สำหรับนักศึกษาเข้าเรียนปีการศึกษา  ๒๕๕๕)

การลงทะเบียน 1/2556 เรื่อง การเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก

  • PDF

    ด้วยสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ได้กำหนดวันลงทะเบียนวิชาเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2556
    1. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 1-2 ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-24 มิถุนายน 2556
    2. นักศึกษาชั้นปี่ที่ 3 ขึ้นไป ลงทะเบียนเรียนวันที่ 5-29 มิถุนายน 2556

   แจ้งการเลือกรายวิชาศึกษาทั่วไปกลุ่มเลือก ตามรายวิชาและหมู่เรียน  ตามที่แนบประกาศนี้ >> CLICK


ข่้าวโดย : สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°