Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภทรับตรง) ปี 2558

  • PDF

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา กศ.พ. ภาคเรียนที่ 2/2557

  • PDF

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ป.โท และป.เอก (ภาคพิเศษ) ภาคเรียนที่ 2/2557

  • PDF

การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครูและที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา 2/2557

  • PDF

            ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร และต้องออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ในภาคเรียนที่ 2/2557 จึงให้นักศึกษา ที่จะออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น
2. อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียนของนักศึกษาภาคปกติที่ออกฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่างวันที่ 6-17 ตุลาคม 2557 เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษาเพื่อกรอกข้อมูล
3. นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม
4. นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ – สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)
- สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย
- ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา
- สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง
- สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุมที่คอเสื้อ
- สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

5. นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ

6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่ 24 พฤศจิกายน 2557
7. อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน ในระหว่างวันที่ 24-28 พฤศจิกายน 2557
8. นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่ 28 พฤศจิกายน 2557

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน
6 ตุลาคม พ.ศ. 2557

CLICK >> อ่านประกาศ

 DSC 010121

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2557 เพื่อเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ตั้งแต่ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557 สาขาที่เปิดรับสมัครตามปกระกาศที่แนบ

กำหนดการรับสมัคร
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครทางไปรษณีย์
1 – 15 ตุลาคม 2557สมัครผ่านระบบอินเทอร์เน็ต
1 – 30 ตุลาคม 2557สมัครด้วยตนเอง
3 พฤศจิกายน 2557ประกาศผลการคัดเลือก

CLICK >> อ่านประกาศ

DSC 010121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°