Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ในวันอาทิตย์ที่ 1 กุมภาพันธ์ 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น นั้น บัดนี้ได้ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ สอบภาคปฏิบัติและสอบสัมภาษณ์ เข้าศึกษาหลักสูตร ครุศาสตรบัณฑิต ตามสาขาวิชา ดังบัญชีรายชื่อนี้ และให้ปฏิบัติตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครที่ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามประกาศของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ลงวันที่ 13 พฤศจิกายน 2557 เรื่องการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกจิ ประเภทรับตรง ปีการศึกษา 2558 ข้อ 3(1) ได้กำหนดคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ว่าจะต้องเป็นผู้ที่กำหลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ยสะสม 5 ภาคเรียน ไม่น้อยกว่า 2.00 และสำหรับผู้สมัครที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับอนุปริญญา หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือเทียบเท่า ต้องมีเกรดเฉลี่ย 3 ภาคเรียนไม่น้อยกว่า 2.00 และคาดว่าจะสำเร็จการศึกษาก่อนวันเปิดภาคเรียน

ผู้สมัครที่มีรายชื่อตามประกาศต่อไปนี้ ไม่มีสิทธิ์ได้รับการคัดลือกเข้าเป็นนักศึกษา ภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เนื่องจากขาดคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้ในประกาศ แต่มีสิทธิ์ที่จะมาสมัครเข้าศึกษาต้อประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 ซึ่งจะรับสมัครตั้งแต่สันที่ 9 มีนาคม ถึงวันที่ 9 เมษายน 2558

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ รายชื่อผู้สมัครคัดเลือกเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้ดำเนินการรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ระดับปริญญาตรี ประเภทรับตรง ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย บัดนี้ได้สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว จึงประกาศรายละเอียดของการคัดเลือกและรายชื่อผู้สมัครตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ >> CLICK >> อ่านรายละเอียด

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°