Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ ภาคเรียนที่ 3/2557

  • PDF

               มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินของนักศึกษา ภาคปกติ เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้...

1. นักศึกษาลงทะเบียนวิชาเรียนผ่านระบบออนไลน์ ตามกระบวนการในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและพิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าธรรมเนียม


3. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียน มหาวิทยาลัย ฯ กำหนดให้ชำระเงิน ดังนี้ ...

3.1 จังหวัดเลย ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่าง วันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 เท่านั้น
3.2 จังหวัดขอนแก่น ให้นักศึกษาชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ระหว่างวันที่ 3 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 8 มิถุนายน 2558 หรือชำระเงินได้ที่ งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)
3.3 ในกรณีชำระเงินผ่านธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ให้นักศึกษานำส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงิน จังหวัดเลยที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น จังหวัดขอนแก่นที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฎเลย จังหวัดขอนแก่น (บ้านดอนบม)

4. สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ชำระเงินตามข้อ 3 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 8 มิถุนายน 2558 นักศึกษาจะต้องยื่น คำร้องขออนุญาตต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงินพร้อมทั้งชำระค่าปรับการลงทะเบียนช้าตามระเบียบฯ ดังนี้

4.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2549 ค่าปรับวันละ 20 บาท
4.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2549 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558)

5. นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 มหาวิทยาลัย ฯ จะประกาศรายชื่อผู้ไม่ชำระเงิน ให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียนภาคเรียนที่ 1/2558 และให้นักศึกษาชำระค่าธรรมเนียมรักษาสภาพการเป็นนักศึกษาเท่านั้น


6. การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์ เมื่อนักศึกษาชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น

          ทั้งนี้ ให้นักศึกษาทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามได้ที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124, 41125 และ 41163 

>> CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย <<

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (ภาค กศ.พ.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัย ได้ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้าเป็นนักศึกษาเพื่อเข้าศึกษาในโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) รุ่นที่ 6 ประจำปีการศึกษา 2558 และให้ผู้สมัครในสาขาวิชาที่เปิดไม่ได้เลือกสาขาวิชาใหม่ในวันเสาร์ - อาทิตย์ที่ 9 - 10 พฤษภาคม 2558 ไปแล้วนั้น
บัดนี้ มหาวิทยาลัย ได้พิจารณาแล้วจึงประกาศผลการคัดเลือก และสาขาวิชาที่เปิดได้ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้สมัครสาขาวิชาที่เปิดได้แล้ว ดำเนินการตามกำหนดตามประกาศที่แนบนี้

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม >> CLICK

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

              ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี  ภาคปกติ  ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา  2558  เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น   บัดนี้   มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ   เสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้  และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

>> CLICk อ่านรายละเอียด ที่นี่

   

 

สอบถามข้อมูลเพิ้มเติม ได้ที่ งานทะเบียน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
โทร. 0-4280-8010

DSC 010121

ประกาศ ผลการคัดเลือกนักศึกษาภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ดำเนินการคัดเลือกนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภททั่วไป ประจำปีการศึกษา 2558 เพื่อเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนต่างๆ เสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับการคัดเลือก ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ และให้ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกดำเนินการตามประกาศที่แนบนี้

CLICK >> อ่านรายละเอียด

DSC 010121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°