Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวสำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

Elit Nullam pellentesque vitae Nulla eget Sed eget sed adipiscing accumsan. Tincidunt felis non amet et eu Nulla egestas cursus accumsan condimentum. Tincidunt accumsan tincidunt dolor pellentesque accumsan Nullam convallis egestas nunc quis. Mauris Suspendisse at pretium ac Aenean faucibus Morbi convallis pharetra et. Sed ut sed Vestibulum ut elit congue convallis massa ante consectetuer. Curabitur non Phasellus cursus et Vestibulum enim lorem.

แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

แจ้งประชาสัมพันธ์ รายชื่อนักศึกษาใหม่ ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

ประกาศ การปิดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติน้อยกว่าเกณฑ์กำหนด ประจำปีการศึกษา 2558

  • PDF

สาขาวิชาที่ปิดการเรียนการสอน เนื่องจากมีจำนวนผู้รายงานตัวเข้าเป็นนักศึกษาภาคปกติ น้อยกว่าเกณฑ์กำหนด ปีการศึกษา 2558
1. สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2. สาขาวิชาบรรณารักษ์ศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
3. สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์(รับ ม.6 หรือเทียบเท่า) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
4. สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมการผลิต(รับอนุปริญญา ปวส. หรือเทียบเท่า) คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

ให้ผู้สมัครที่รายงานตัวเป็นนักศึกษาในสาขาวิชาดังกล่าว ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โทรศัพท์ 042-835224-8 ต่อ 41131 หรือ 41132 ตั้งแต่วันที่ 8-12 มิถุนายน 2558 เวลา 08.30 – 16.30 น. เพื่อเลือกสาขาวิชาใหม่ที่เปิดได้ และยังเต็ม เฉพาะสาขาทที่ไม่มีการสอบคัดเลือก

>> CLICK อ่านรายละเอียด ที่นี่ 

DSC 010121

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°