Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Praesent Aenean Phasellus risus enim vitae auctor Aenean Donec gravida hendrerit. Vitae tempus eget at lorem sapien nulla eget enim Morbi sit. At habitant enim id dolor risus urna Lorem nec mauris congue. Consequat congue orci id libero justo tellus Morbi nibh Proin interdum. Vestibulum accumsan at nibh pretium tortor Phasellus neque morbi sagittis gravida. Praesent Morbi Aliquam.

รณรงค์ขับขี่ปลอดภัย ส่วมใส่หมวกนิรภัย 100%

  • PDF

      เมื่อวันที่ 26 มิถุนายน 2556 ผศ.สนิท เหลืองบุตรนาค อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ส่วมหมวกนิรภัย 100% ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนร่วม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ศูนย์ภาษาจัดอบรมเชิงปฏิบัติการภาษาจีนแก่อาจารย์และบุคลากร

  • PDF

      ศูนย์ภาษา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องภาษาและวัฒนธรรมจีนเพื่อการนำไปใช้  สำหรับอาจารย์และบุคลากร  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

ในระหว่างวันที่ 3 - 4 มิถุนายน 2556 เวลา 08.30-16.30 น.  ณ ห้องประชุมสัมมนา ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

 

        จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจเข้าร่วมอบรม สมัครเข้ารับการอบรมได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 พฤษภาคม 2556

 

ณ ศูนย์ภาษา  ชั้น 5 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ หรือสมัครผ่านทางเว็บไซต์ www.chc.lru.ac.th
       สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-4280-8000 ต่อ 42113, 42115
 


คลิ๊กโหลดกำหนดการ           คลิ๊กโหลดแบบตอบรับ

่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล


ม.ราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย

  • PDF

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัย (Routine to Research)  สนับสนุนโครงการละไม่เกิน 20,000 บาท เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรสายสนับสนุนของมหาวิทยาลัยทำการวิจัย พัฒนาศักยภาพ ด้านการวิจัยจากงานประจำ โดยใช้กระบวนการวิจัยแก้ปัญหาในการทำงานของหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ  จึงให้ทุนสนับสนุนการพัฒนางานประจำสู่งานวิจัยประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 
        
ผู้สนใจส่งข้อเสนอโครงการวิจัย (Proposal) ที่เป็นภาษาไทยโดยใช้ตัวพิมพ์ไทยสารบรรณ (Thai SarabunPSK) ขนาด 16 พอยท์ ตามแบบฟอร์มการเสนอโครงการวิจัย (แบบ ว.1) ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จำนวน 4 ชุด หมดเขตวันที่ 30 มิถุนายน 2556

        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สถาบันวิจัยและพัฒนา โทร. 0-4283-5223-8 ต่อ 41141 - 41143

คลิ๊กอ่านรายละเีอียด

ข่าวโดย : ทัศนีย์  นราพล

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°