Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Praesent Aenean Phasellus risus enim vitae auctor Aenean Donec gravida hendrerit. Vitae tempus eget at lorem sapien nulla eget enim Morbi sit. At habitant enim id dolor risus urna Lorem nec mauris congue. Consequat congue orci id libero justo tellus Morbi nibh Proin interdum. Vestibulum accumsan at nibh pretium tortor Phasellus neque morbi sagittis gravida. Praesent Morbi Aliquam.

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคมอาเซียน

  • PDF

ด้วยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มีความประสงค์ดำเนินโครงการการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านซอฟต์แวร์สู่ประชาคม อาเซียน เพื่อจัดอบรมหลักสูตร Software Development Fundamentals และหลักสูตร Database
Administrator Fundamental ให้กับนักศึกษาที่กำลังจะสำเร็จการศึกษา (นักศึกษาปี ๓ - ๔) เข้าร่วมอบรมและสอบใบ รับรองมาตรฐานระดับ Enty Leveโดยความร่วมมือระหว่างสำนักงานส่งเสริมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์แห่งชาติ (องค์การมหาชน)
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และบริษัท เออาร์ไอที จำกัด

ดังนั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงขอเชิญนักศึกษาเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ในวันที่ ๑๔-๑๖ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๐๘-๑๖.๓๐ น. ณ ห้องคอมพิวเตอร์ ๒๐๒ และ ๒๐๓ อาคาร ๕๐ พรรษา มหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โดยสามารถสมัครเข้า
ร่วมโครงการได้ที่ Click >>http://register.procc.lru.ac.th ภายในวันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘

มรภ.เลย สัมมนาการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับ ผศ. รศ. ศ.

  • PDF

     เมื่อเวลา 09.00 น.วันอังคารที่ 20 มกราคม 2558  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมสัมมนา เรื่องการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับผู้ช่วยศาสตราจารย์  รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ ตามหลักเกณฑ์ที่ ก.พ.อ. กำหนด มี รศ.ดำรงค์ หอมดี เป็นประธาน และ ดร.วิไลรัตน์ สุภามา ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นผู้กล่าวรายงานจัดการประชุมสัมมนา มีคณาจารย์ให้ความสนใจเข้าร่วมฟังการสัมมนา ภายในห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

โครงการอบรมสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ปีการศึกษา 2558

  • PDF

การขอสำเร็จการศึกษาและการลงทะเบียนบัณฑิตของนักศึกษาภาคปกติ ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษาในภาคเรียนที่ 2/2557

  • PDF

ด้วยจะมีนักศึกษาภาคปกติ ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร ในภาคเรียนที่ 22557 จึงให้นักศึกษา ที่คาดว่าจะสำเร็จการศึกษา ปฏิบัติดังนี้

1.  นักศึกษาที่จะขอสำเร็จการศึกษาได้ เมื่อได้ลงทะเบียนเรียนครบโครงสร้างหลักสูตรแล้วเท่านั้น

2.  อาจารย์ที่ปรึกษาประจำหมู่เรียน หรือตัวแทนหมู่เรียนติดต่อรับคำร้องขอสำเร็จการศึกษาได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ในระหว่าง    วันที่ 16-26 ธันวาคม 2557  เพื่อนำไปแจกจ่ายให้นักศึกษากรอกข้อมูล

3.  นักศึกษากรอกคำร้องด้วยตนเองให้สมบูรณ์ ถูกต้อง ชัดเจน ด้วยตัวบรรจง โดยเฉพาะสถานภาพ

ชื่อ – สกุล วัน เดือน ปีเกิด และวุฒิการศึกษาเดิม

4. นักศึกษาส่งรูปถ่ายหน้าตรง ขนาด1 นิ้ว จำนวน 4 แผ่น ด้านหลังรูปเขียน ชื่อ - สกุล และหมู่เรียนให้ชัดเจนไปพร้อมกับคำร้องขอสำเร็จการศึกษา โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี จะต้องส่งรูปสวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตรที่เรียน ดังนี้

ชาย  -  สวมเสื้อเชิ้ตแขนยาวสีขาว ไม่มีลวดลาย ผูกเน็คไทสีประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (สีเลือดหมู)

-  สวมเสื้อนอกสีกรมท่าเข้มไม่มีลวดลาย

-  ตัดผมทรงสุภาพ ไม่ไว้หนวดเครา

-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

หญิง - สวมเสื้อเชิ้ตแขนสั้นสีขาว คอปิด กลัดกระดุม ที่คอเสื้อ

-  สวมครุยวิทยฐานะตามหลักสูตร

5.  นักศึกษาส่งคำร้องให้อาจารย์ที่ปรึกษาตรวจสอบและลงนามรับรองว่าเรียนครบโครงสร้างหลักสูตร รวมทั้งความถูกต้องอื่น ๆ

6. ให้อาจารย์ที่ปรึกษารวบรวมคำร้องที่ได้ตรวจสอบแล้ว ส่งให้งานทะเบียนและประมวลผล ตรวจสอบภายในวันที่ 23  มกราคม 2558

7.  อาจารย์ที่ปรึกษารับคำร้องที่ผ่านการตรวจสอบจากงานทะเบียนและประมวลผลแล้วเพื่อแจกจ่ายให้นักศึกษานำไปชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต โดยผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ชำระเงินค่าลงทะเบียนบัณฑิต จำนวน 600 บาท ที่งานการเงิน  ภายในวันที่  30  มกราคม 2558

8. นักศึกษาที่ไม่สำเร็จการศึกษาตามแผนการเรียน (ตกค้าง) และยังไม่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษา ให้ติดต่องานทะเบียนและประมวลผล ภายในวันที่  30  มกราคม 2558

CLICK >> อ่านประกาศ

มรภ.เลย จัดโครงการอบรมป้องกันอัคคีภัยยกระดับความปลอดภัย

  • PDF

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°