Sunday, Apr 21st

Last update08:41:17 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ข่าวประกวดราคา

Lacinia vitae In ante ipsum Sed nec dapibus et orci dictumst. Vel lacus amet dictumst et sapien est ac Curabitur pellentesque ultrices. Feugiat convallis turpis massa ligula sagittis enim aliquet fringilla orci pretium. Ut Aenean Vestibulum suscipit eros pede et nibh laoreet Pellentesque mus. Aliquet ultrices dictumst justo justo tortor vitae nisl nec sem.

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งาน

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาจ้างปรับปรุงห้องฝึกปฏิบัติการวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย จำนวน 1 งานด้วยวิธีประกวดอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ราคากลางงานก่อสร้าง ในการประกวดครั้งนี้ เป็นเงินทั้งสิ้น 1,170,300.- บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสามร้อยบาทถ้วน) ตามรายการดังนี้
ผู้สนใจสามารถขอซื้อเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ในราคาชุดละ 1,000.-บาท (หนึ่งพันบาทถ้วน) ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์และชำระเงินผ่านทางธนาคาร ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 16 ตุลาคม 2561 และมหาวิทยาลัยฯ จะชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติมภายในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2561 ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 11 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น.

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1)เอกสารประกวดราคาเอกสารประกวดราคา
(2)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)

23

“ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

  • PDF

“ยกเลิกประกาศประกวดราคา ซื้อ ชุดครุภัณฑ์ประกอบการเรียนการสอนสาขาวิชาดิจิตอลอาร์ต จำนวน 5 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 
>>CLICK อ่านประกาศ<<

11 building

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”

  • PDF

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคา และร่างเอกสารประกวดราคา ซื้อ ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)” 
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร
ในระหว่างวันพุธที่  28  พฤศจิกายน  2561  ถึงวันจันทร์ที่  3  ธันวาคม  2561  (3 วันทำการ)
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ –สกุล ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยส่งข้อมูลมาทาง
(1) E-mail Address: อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน หรือ
 (2) โทรสาร 0-4281-1143
และโปรดโทรศัพท์แจ้งการส่งหนังสือมายัง งานพัสดุ โทรศัพท์ 0-4283-5224 ต่อ 41117

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม <<
(1) ประกาศประกวดราคา
(2) เอกสารประกวดราคา
(3)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(4)เอกสารประกวดราคา (ต่อ)
(5)ตารางแสดงวงเงิน
(6)รายละเอียด
(7)รายละเอียด (ต่อ)
(8)รายละเอียด (ต่อ)
(9)รายละเอียด (ต่อ)
(10)รายละเอียด (ต่อ)
(11)รายละเอียด (ต่อ)

18221737 1385451338164491 517126120921706045 n

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

  • PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุง อาคารพิพิธภัณฑ์ศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

18664708 1467302013337503 1707754714656583819 n

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่อง

  • PDF

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ เครื่องมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความละเอียด (WXGA) 1280 X 800 จำนวน 28 เครื่องโดยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e – market)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°