Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน

  • PDF
10760 20121220p1

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ก.บ.ม.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       สายสนับสนุน จำนวน 1 คน และกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ จำนวน  3  คน เพื่อทำหน้าที่เป็นไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         จึงประกาศการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน
1.2  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน  จำนวน  3  คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
2.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน จำนวน  3  คน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
3. ผู้มีสิทธิลงคะแนน 
3.1 กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการ สายสนับสนุน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. กำหนดการรับสมัคร 
 รับสมัครในระหว่างวันที่ 14–21 มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 –16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานด้วยตนเอง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°