Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • PDF
12345

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  0269/2561  เรื่อง  การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นั้น  
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 ดังนี้
ศูนย์สอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
กลุ่มที่ 1 เวลา 08.30 – 10.30 น.
กลุ่มที่ 2 เวลา 10.30 – 12.30 น.
กลุ่มที่ 3 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ศูนย์สอบที่ 2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL2106 อาคาร CL02
กลุ่มที่ 4 เวลา 08.30 – 10.30 น.

>> ประกาศรายชื่อ <<
(1) กลุ่มที่ 1
(2) กลุ่มที่ 2
(3)กลุ่มที่ 3
(4)กลุ่มที่ 4  ศูนย์ขอยแก่น

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°