Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย”

  • PDF
10760 20121220p1

       ด้วยสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้กำหนดจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “พัฒนาทักษะด้านการวิจัย” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความรู้ความเข้าใจหลักการสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้ โดยกำหนดจัดอบรม จำนวน 2 หลักสูตร

      หลักสูตรที่ 1 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงปริมาณ) วันที่ 18 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
      หลักสูตรที่ 2 หัวข้อ การสร้างเครื่องมือการวิจัย และการตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย (เชิงคุณภาพ) วันที่ 24 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-16.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

       และจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการเผยแพร่ในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ” ภายใต้โครงการพัฒนากลุ่มวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 จำนวน 3 กลุ่มวิจัย ได้แก่

      กลุ่มวิทยาศาสตร์ และความหลากหลายทางชีวภาพ วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัย ราชภัฏเลย วิทยากร โดย ศาสตราจารย์ เกียรติคุณ ดร.อนุรักษ์ ปัญญานุวัฒน์

      กลุ่มวิศวกรรมและอุตสาหกรรม วันที่ 16-17 พฤษภาคม 2561 ณ ห้องประชุม ชั้น 4 อาคาร สหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยากร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นนทพงษ์ พลพวก และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวดี สราภิรมย์

     กลุ่มการศึกษา วันที่ 21-23 พฤษภาคม ณ ห้องประชุมศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคารสหวิทยาการสารสนเทศ (อาคาร 20) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ประสาท เนืองเฉลิม

      ในการนี้ สถาบันวิจัยและพัฒนา จึงขอเรียนเชิญบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยทุกท่านเข้าร่วมอบรม ตามหลักสูตรดังกล่าวข้างต้น พร้อมทั้งแจ้งรายชื่อไปยังสถาบันวิจัยและพัฒนา ภายในวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 เพื่อสถาบันวิจัยและพัฒนา จะได้ดำเนินการต่อไป

ดาวน์โหลดกำหนดการ
วันที่ 16-17 พฤาภาคม 2561
วันที่ 18 พฤษภาคม 2561
วันที่ 21-22 พฤษภาคม 2561สถาบันวิจัยและพัฒนา

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°