Friday, Jul 19th

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

บรรยากาศเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐

  • PDF

วันที่ ๔ ตุลาคม ๒๕๖๐ ที่ผ่านมา กองพัฒนานักศึกษาได้จัดเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ เนื่องจากคณะกรรมการองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติปกติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่างลงเมื่อในวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐จังจัดให้มีการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารนักศึกษาภาคปกติ แทนตำแหน่งเดิมที่ว่างลง ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๐ ซึ่งมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง มีดังนี้ (หมายเลข (๑) นางสาวสุจิตรา โสโพธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาภาษาอังกฤษธุรกิจ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  (หมายเลข (๒) นายนิธิวิทย์ พลสนอง นักศึกษาชั้นปีที่ ๓ สาขาสังคมศึกษา คณะครุศาสตร์  ชมภาพกิจกรรม

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°