Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

  • PDF
DSC 0855
DSC 0823
DSC 0827
DSC 0842
DSC 0851
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา พัฒนาแนวคิดบทบาทผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

      การอบรมมีการบรรยายพิเศษ นโยบายการพัฒนากิจกรรมนักศึกษากับบทบาทหน้าที่ผู้นำนักศึกษา การสร้างกิจกรรมพัฒนานักศึกษาให้เป็นบัณฑิตมีลักษณะพึ่งประสงค์ของมหาวิทยาลัย และกิจกรรมตามการประกันคุณภาพภายใน การจัดกิจกรรมถอดบทเรียนแลกเปลี่ยนประสบการณ์การดำเนินงานกิจกรรมผู้นำนักศึกษา ปี 2559 ปัญหา อุปสรรค การระดมสมองผู้นำนักศึกษาใหม่ และการคิดโครงการเพื่อพัฒนางานกิจกรรมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม

งานประชาสัมพันธ์และปนะสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°