Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย บริการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน

 • PDF
S 87212045
S 87212046
S 87212047
S 87212048
S 87212049
S 87212050
S 87212051
S 87212053
 • ย้อนกลับ
 • 1 of 8
 • ถัดไป

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน เสริมความรู้ผู้นำชุมชน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

       ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร เจ้าของโครงการ กล่าวว่า ในชีวิตประจำวันของทุกคน กฎหมายได้เข้ามาเกี่ยวข้องอยู่ตลอดเวลา แม้เราจะไม่อยากยุ่งเกี่ยวกับกฎหมาย แต่กฎหมายก็ยังต้องเข้ามาเกี่ยวข้องกับบุคคลทุกคน ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เข้าไปกำหนดนิติสัมพันธ์ขึ้นระหว่างบุคคล ก่อให้เกิดสิทธิและหน้าที่ในทางกฎหมาย ที่กฎหมายเข้ามารับรองและคุ้มครองสิทธิให้ ซึ่งมีทั้งเรื่องได้ประโยชน์และต้องเสียประโยชน์ไปจากความไม่รู้ในข้อกฎหมาย ส่วนสำหรับกฎหมายอาญายิ่งเป็นเรื่องที่จำเป็นอย่างมากที่ทุกคนจะต้องรู้ว่า การกระทำใดที่มีกฎหมายอาญาบัญญัติไว้ให้เป็นความผิดอาญา เพราะผู้ที่กระทำผิดต่อกฎหมายอาญา ก็จะต้องถูกนำเอาโทษในทางอาญามาบังคับใช้ เช่น โทษประหารชีวิต หรือจำคุก มีผลกระทบต่อสิทธิเสรีภาพของบุคคลเป็นอย่างมาก ความผิดอาญา บางความผิดก็เห็นได้ชัดและรู้กันทั่วไปว่าเป้นความผิดอาญา เช่น ฆ่าผู้อื่น ทำร้ายร่างกาย ลักทรัพย์ ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ ข่มขืนกระทำชำเรา แต่บางความผิดอาญา ก็อาจเป็นความผิดที่บางคนอาจจะไม่รู้ว่าการกระทำเช่นนั้นเป็นความผิดอาญา แต่ปัญหาก็คือ กฎหมายไม่ยอมให้ยกหรืออ้างความไม่รู้กฎหมายมาเป็นข้อแก้ตัวให้พ้นจากความรับผิดในทางอาญา ดังนั้นประชาชนโดยทั่วไปที่มิได้ศึกษากฎหมาย ทำให้จะต้องเกิดปัญหาอยู่เสมอในเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่จะต้องเข้าไปเกี่ยวข้องกับกฎหมายหรือถูกกฎหมายเข้ามาเกี่ยวข้องด้วย โดยเฉพาะประชาชนหรือชาวบ้านที่อยู่ตามพื้นที่ชนบทต่างๆ ที่ขาดโอกาสการเข้าถึงความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ
     สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ มีคณาจารย์ที่มีความรู้เฉพาะด้านวิชากฎหมายจึงจัดโครงการบริการวิชาการชุมชน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 ขึ้นวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เพื่อให้ประชาชนได้มีความรู้ในทางกฎหมายมากขึ้น ให้ประชาชนได้รับคำปรึกษาแก้ไขปัญหากฎหมาย โดยที่ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย ประชาชนสามารถนำเอาความรู้ทางกฎหมายไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันได้  การบริการวิชาการ แบ่ง 6 กลุ่ม บริการด้านกฏหมาย กลุ่ม 1 ผศ.ดร. กัลยา ยศคำลือ กฎหมายเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม กลุ่ม 2 ผศ. ธนภัทร ใจเย็น กฎหมายรัฐธรรมนูญ กลุ่ม 3 นางสาวปนิตา สูงแข็ง/นางสาวสมิตานัน เมืองแก้ว กฎหมายปกครอง กลุ่ม 4 ส.อ.ฑณากร จำรูญศิริ กฎหมายเกี่ยวกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กลุ่ม 5 ผศ.มาณพ ประวาลลัญฉกร กฎหมายแพ่งและพาณิชย์ กลุ่ม 6 นายนริศร ดวงพรม กฎหมายอาญา โดยเชิญผู้นำชุมชนและบุคลากร จำนวน 50 ในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เข้าร่วมโครงการ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°