Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาวิจัยกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

  • PDF
DSC 0050
DSC 0049
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 2
  • ถัดไป

        มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีปณิธานในการปฏิบัติภารกิจเพื่อท้องถิ่น ชี้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิจัยร่วมกับชุมชน สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

        เมื่อวันที่ 16 พฤาภาคม 2560 เวลา 10.15 น. ผศ.ดรเชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภักเลย ร่วมลงนามความร่วมมือกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 42 องค์กร ในการประชุมเชิงปฏิบัติการ โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน
        ดร.ทรงชัย เกียรติทรงชัย ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า การประชุมเชิงปฏิบัติการ และร่วมลงนามความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตาม โครงการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นกินดีอยู่ดี มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นให้น่าอยู่โดยใช้พื้นที่เป็นตัวตั้ง เน้นกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันระหว่างเครือข่าย มีกิจกรรมสร้างความรู้ความเข้าใจ แนวคิดและหลักการในการนำข้อมูลมาปรับใช้พัฒนาชุมชนท้องถิ่น กิจกรรมการจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ โดยการสอบถามข้อมูล กำหนดประเด็นปัญหาร่วม ลำดับความสำคัญของปัญหา การจัดการข้อมูลเพื่อการวิจัยและพัฒนาเชิงพื้นที่ ออกแบบดำเนินเพื่อการขับเคลื่อนงานระหว่างสถาบันวิชาการกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และลงนามความร่วมมือขับเคลื่อนงานวิจัยและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่
         การประชุมเน้นการจัดการเรื่องสุขภาวะชุมชน การเสริมสร้างความเข้มแข็งระบบการจัดการพื้นที่ให้รองรับการเปลี่ยนแปลง สนับสนุนการปฏิบัติของชุมชนให้สออดคล้องกับแนวนโยบายรัฐบาลและคณะรักษาความสงบแห่งชาติ โดยใช้พื้นที่เป็นฐานในการพัฒฯา และการคำนึงถึงสุขภาพในทุกนโยบายของชุมชนท้องถิ่น โดยเริ่มต้นในตำบลที่มีความพร้อมเริ่มดำเนินการ และดำเนิการต่อเนื่องบูรณการสู่งานประจำ สอดคล้องขยายฐานพื้นที่ ใช้องค์ความรู้จากหลักวิชาการ และจากการปฏิบัติการของชุมชน มาจัดทำเป็นกรอบดำเนินงานโดยชุมชน และมีสถาบันวิชาการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏ มีหลักปกฺบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักการทรงงานที่ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา ตาม พรบ.มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ให้มหาวิทยาลัยเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่เสริมสร้างพลังปัญญาของแผ่นดิน ฟื้นฟูหลังการเรียนรู้ เชิดชูภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างสรรค์ศิลปวิทยาเพื่อความเจริญก้าวหน้าอย่างมั่นคงและยั่งยืนของปวงชน ควบคู่กับพันธกิจของมหาวิทยาลัยเพื่อรับใช้สังคม
        การประชุมครั้งนี้ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 พฤษภาคม 2560 และมีพิธีลงนามความร่วมมือในวันที่ 16 พฤษภาคม 2560 มีองค์กรปกครองท้องถิ่น 42 หน่วยงาน จากจังหวัดขอนแก่น สกลนคร หนองบัวลำภู ร้อยเอ็ด หนองคาย นครพนม เลย นครราชสีมา อุดรธานี อุบลราชธานี มหาสารคาม บึงกาฬ มุกดาหาร ณ ห้องประชุมใบคำ 1 โรงแรมใบบุญแกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดเลย

คลิ๊กชมภาพพิธีเปิดการประชุม

คลิ๊กชมภาพการระดมความคิด ปัญหา

คลิ๊กชมภาพพิธีลงนามความร่วมมือ


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°