Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

  • PDF
6300
6301
6303
6311
6314
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

       การพัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าผ่านเนื้อหา เรื่องราว มีรูปแบบ เป็นรูปธรรม เกิดเป็นทุนทางปัญญาและทุนวัฒนธรรม ถ่ายทอดนำเสนอแก่คนได้จดจำ

       ภาควิชาสังคมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดโครงการพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยวของชุมชน บ้านอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย โดยมี ดร.มธุรส ชลามาลย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและพัฒนา เป็นประธานเปิดโครงการ
       ผศ.ผการัตน์ พินิจวัฒน์ หัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์ กล่าวว่า ตำบลอาฮี อำเภอท่าลี่ จังหวัดเลย มีทรัพยากรทางการท่องเที่ยวหลายแห่ง แต่คนในชุมชนยังขาดการศึกษาเรียนรู้ในเชิงลีกเพื่อพัฒนาทรัพยากรการท่องเที่ยวและสร้างกิจกรรมท่องเที่ยวในชุมชน จากการสำรวจเก็บข้อมูลยังพบว่าชาวชุมชนอาฮี มีความต้องการที่จะพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวในท้องถิ่นของตน ตนในฐานะประธานสาขาสาขาวิชาสังคมศาสตร์ ได้ร่วมกับสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดโครงการพัฒนามัคคุเทกศ์ขึ้น โดยระดมความคิดคนในชุมชนในการกำหนดแนวทาง และแก้ปัญหาด้านการท่องเที่ยว โดยประสานความร่วมมือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี เพื่อกำหนดเส้นทางการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิต วัฒนธรรมและธรรมชาติ ในพื้นที่เชื่อมโยงของอำเภอท่าลี่จังหวัดเลย
        ตำบลอาฮีอยู่ห่างจากอำเภอท่าลี่ 12 กิโลเมตร และห่างจากจังหวัดเลย 57 กิโลเมตร ทิศเหนือติดกับตำบลหนองผือและประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ทิศตะวันออกติดกับตำบลท่าลี่ ทิศตะวันตกติดกับประเทศสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว และทิศใต้ติดกับตำบลน้ำทูน การคมนาคมมีถนนลากยางเชื่อมโยงระหว่างหมู่บ้านแต่ไม่มีรถโดยสารประจำทาง แบ่งเขตการปกครองตำบลอาฮี มี 6 หมู่บ้าน มีองค์การบริหารส่วนตำบลอาฮี 1 แห่ง มีจำนวนประชากร 4,611 คน มีจำนวนครัวเรือน 1,180 ครัวเรือน
       ตำบลอาฮีมีสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ มีพระธาตุมะนาวเดี่ยว ตั้งอยู่ที่วัดสิริมงคล บ้านอาฮี หมู่ 8 มีเจ้าผู้ครองเมืองตูม หรือ พระยาสุนทรจักษ์เป็นผู้สร้างขึ้น และยังมีวัดเก่าแก่มากมาย ทั้งวัดเวฬุวนาราม  ตั้งอยู่ที่บ้านห้วยคัง หมู่ 2  วัดโพธิ์ทอง ตั้งอยู่ที่บ้านหนองปกติ หมู่ 5  วัดดอนชัย ตั้งอยู่ที่บ้านน้ำพาน หมู่ 3  วัดศรีสะอาดและวัดป่าบ้านนากระเซ็ง ตั้งอยู่ที่บ้านนากระเซ็ง หมู่ 4  
       โคงการอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพการเป็นมัคคุเทศก์ชุมชนท้องถิ่นเพื่อรองรับการท่องเที่ยว  เป็นให้ความรู้เกี่ยวกับการเป็นมัคคุเทศก์แก่ชาวชุมชนอาฮี และการฝึกปฏิบัติการต้อนรับ การพูด และฝึกการเป็นเจ้าบ้านที่ดีในการให้ข้อมูลแก่นักท่องเที่ยว หลังการอบรมให้ชาวชุมชนอาฮี ที่ร่วมโครงการทดลองเป็นมัคคุเทศก์นำเที่ยวตามเส้นทางท่องเที่ยวที่ชาวชุมชนอาฮีกำหนด

คลิ๊กชมภาพกิจกรรม

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°