Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

  • PDF
IMG 2433
IMG 2460
IMG 2468
IMG 2462
IMG 2513
IMG 2518
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

       ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดการประชุมทิศทางการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สกว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

      วันจันทร์ที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดการประชุมทิศทางการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สกว. มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแนวทางในการจัดทำข้อเสนอวิจัยกลุ่มโลจิสติกส์และโซ่อุปทานให้สอดคล้องกับกรอบวิจัยด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ ตลอดจนสร้างเครือข่ายนักวิจัยในภูมิภาค มีวิทยากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญ รองศาสตราจารย์ ดร.สมยศ เชิญอักษร ที่ปรึกษาสำนักประสานงานวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สกว. อาจารย์พงษ์ศักดิ์ พิบูลศักดิ์
รองเลขาธิการสายงานโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย มาบรรยายให้ความรู้ ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารเรียนเอนกประสงค์ 23

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการประชุม

งานประชาสัมพันธ์และประสานชุมชน

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°