Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย จับมือ อ.พ.ท. อบรมเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษแก่กลุ่มแม่บ้านร้านค้าในแก่งคุดคู้

  • PDF
DSC 0575
DSC 0576
DSC 0611
DSC 0715
DSC 0748
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 5
  • ถัดไป

      แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และการท่องเที่ยวสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

      คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมกับ องค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (องค์การมหาชน) จัดโครงการการสร้างเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งคุดคู้เพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน แก่กลุ่มแม่บ้านในพื้นที่แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
โดยมี นายบรรพต นาฟอง นายอำเภอเชียงคาน เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการ

      การจัดอบรม เป็นการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรวบรวมและสร้างเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่แก่งคุดคู้ เน้นกลุ่มแม่บ้านในพื้นที่แก่งคุดคู้เป็นกลุ่มนำร่อง และฝึกทักษะการนำเสนอ และการใช้ภาษาอังกฤษในการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยว และสร้างชุดการเรียนรู้ชื่อ “เรื่องเล่าแก่งคุดคู้เชิงวัฒนธรรม” ผ่านนิทานประกอบภาพ พร้อมแผ่นซีดีเสียงสองภาษา มีภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ช่วงที่ 1 ระหว่างวันที่ 17-19 พฤษภาคม 2559 และช่วงที่ 2 ระหว่างวันที่ 26-27 พฤษภมคม 2559 ณ ห้องประชุมอุ่นรักริมโขง รีสอร์ท อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

       อาจารย์ณศิริ ศิริพริมา  ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์ผู้สอนวิชาต่างประเทศ ภาควิชามนุษยศาสตร์  กล่าวว่า สถานที่ท่องเที่ยวหลายแห่งต้องปรับทิศทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวโดยใช้อัตลักษณ์ของท้องถิ่น โดยนำการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมมาเป็นกลยุทธ์ การสรรหานำเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรม รวมทั้งวิถีชีวิตของคนในพื้นที่ เเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความน่าสนใจและส่งเสริมการท่องเที่ยว สร้างจุดดึงดูดนักท่องเที่ยวที่อยากเรียนรู้วัฒนธรรม เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว ศึกษา รับฟังเรื่องเล่าท้องถิ่น และสัมผัสวิถีชีวิตความเป็นอยู่ของคนในพื้นที่แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
         อาจารย์ณศิริ ศิริพริมา กล่าวต่อว่า  การเล่าเรื่องราวท้องถิ่น จำเป็นต้องระดมความคิด รวบรวมข้อมูล ผ่านการขัดเกลา พัฒนาและเรียบเรียงจากคนในชุมชน ฝึกทักษะการเล่าเรื่องอย่างมีแบบแผนและมีศิลปะในการเล่าเรื่องเพื่อสร้างความบันเทิงให้กับนักท่องเที่ยว สามารถเล่าเรื่องด้วยภาษาถิ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเป็นอีกภาษาหนึ่งที่ต้องมีการฝึกเพื่อสื่อสารกับนักท่องเที่ยวต่างชาติ จำเป็นต้องไดรับการฝึกทักษะและได้รับการส่งเสริมด้านภาษาอังกฤษ โดยเฉพาะทักษะการฟัง - พูดภาษาอังกฤษ สามารถสื่อสารกับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติได้  การอบรมครั้งนี้เป็นการเตรียมความพร้อมและพัฒนาศักยภาพด้านภาษาในการเล่าเรื่องแก่กลุ่มเยาวชน กลุ่มชาวบ้าน และ กลุ่มคนนำเที่ยวหรือมัคคุเทศก์ท้องถิ่น

        ผศ.ดร. ศรีจิตรา นวรัตนาภรณ์   ผู้รับผิดชอบโครงการกล่าวว่า การสร้างเรื่องเล่าเชิงวัฒนธรรมเพื่อดึงดูดนักท่องเที่ยวในพื้นที่แก่งคุดคู้ โดยการนำเอาวัฒนธรรมมาเป็นจุดขาย เพื่อสร้างอัตลักษณ์ด้านการท่องเที่ยวนับได้ว่าจะสร้างความโดดเด่นเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะอย่างยิ่งแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม การให้ข้อมูลทางวัฒนธรรมแก่นักท่องเที่ยวให้เกิดความเข้าใจ  กลุ่มคนในชุมชนจึงมีบทบาทต่อการส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวในท้องถิ่น เป็นตัวกลางในการถ่ายทอดข้อมูลของแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเหล่าให้กับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ โครงการนี้มีจุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาเรื่องเล่าทางวัฒนธรรมของชุมชนเพื่อสร้างจุดขาย หรือจุดดึงดูดนักท่องเที่ยว ผ่านรูปแบบการระดมความคิดของคนในชุมชน
พัฒนากลายเป็นเรื่องเล่า และส่งเสริมการนำเสนอข้อมูลการท่องเที่ยวทั้งภาษาถิ่น ภาษาไทย และภาษาอังกฤษเพื่อสร้างมิติทางวัฒนธรรมที่ถ่ายทอดโดยคนในชุมชน ซึ่งจะนำไปสู่การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมอย่างยั่งยืน

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศ

งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°