Sunday, Jul 21st

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

ขอเชิญร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในศตวรรษที่ 21

  • PDF
p55

     ขอเชิญร่วมเปิด ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559   ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

     การจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 นอกจากจะมุ่งเน้นความเข้าใจในเนื้อหาแล้ว การฝึกทักษะเป็นสิ่งสำคัญ ทำให้กับผู้เรียนเกิดทั้งทักษะชีวิตและการทำงาน ทักษะความคิดสร้างสรรค์และนวัตกรรม รวมถึงทักษะด้าน เทคโนโลยีและสารสนเทศ นำไปใช้ในการพัฒนาคุณภาพชีวิต และการทำงาน 
      ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงกำหนดจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ให้กับครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการจัดการเรียนรู้ในชั้นเรียน  ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้ผู้เรียนมีความพร้อมในการทำงานและดำเนินชีวิตในศตวรรษนี้ ซึ่งการจัดการ เรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา(STEM Education) ที่มุ่งเน้นการบูรณาการวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์  เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ เพื่อแก้ปัญหาที่เชื่อมโยงกับชีวิตจริง จะช่วยเสริมสร้างทักษะสำคัญให้กับผู้เรียนที่ สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมโลก  เป็นการเตรียมแรงงาน (Workforce) เพื่อการส่งเสริมขีด ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ
    โดยในวันที่ 26 พฤษภาคม 2559 ในเวลา 09.00 น. มีพิธีเปิด “ศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย”  และการบรรยาย “สะเต็มศึกษากับการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21


คลิ๊กดาวน์โหลดกำหนดการ


งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°