Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

มรภ.เลย พัฒนาผู้ประกอบการจัดการการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์

  • PDF
DSC 0038
DSC 0000
DSC 0001
DSC 0049
DSC 0100
DSC 0103
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 6
  • ถัดไป

      ทิศทางการท่องเที่ยวจังหวัดเลย มีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเฉพาะการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตชุมชน วัฒนธรรมการดำรงชีวิต และมีแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงาม  ทำให้จังหวัดเลยเป็นเป้าหมายการท่องเที่ยวช่วงวันหยุดพักผ่อน

      สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เห็นความสำคัญในการพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวชุมชน ให้เกิดความยั่งยืน ควบคู่กับการพัฒนาทรัพยากรแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน สร้างการมีส่วนร่วมในการเพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยว โดยการลงพื้นที่ วิจัย พัฒนาและจัดการอบรมการจัดการท่องเที่ยวชุมชนเชิงสร้างสรรค์ และการจัดการอบรม มี ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เป็นประธานกล่าวเปิดการอบรมการท่องเที่ยวชุมชนสร้างสรรค์
      ดร.สัญชัย เกียรติทรงชัย รองผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า จังหวัดเลยมีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวหลายด้าน มีทรัพยากรธรรมชาติสวยงาม  จังหวัดเลยยังคงเป็นชุมชนที่ยึดโยงกับธรรมชาติด้วยการประกอบอาชีพการเกษตร หัตถกรรม และมีวัฒนธรรมในการดำรงชีวิตเป็นเอกลักษณ์ แตกต่างตามพื้นที่ งานบุญประเพณี 12 เดือน  เชื้อชาติ ภาษา และจากการที่รัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมการกระจายรายได้จากการท่องเที่ยวลงสู่ชุมชน และพัฒนาให้ชุมชนชนเกิดการเรียนรู้ การวางแผน การจัดการท่องเที่ยวที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน สร้างการมีส่วนร่วมยกระดับทรัพยากรจากภูมิปัญญา วัฒนธรรม และวิถีชีวิตสู่การท่องเที่ยวสร้างสรรค์โดยชุมชนเป็นผู้มีส่วนร่วม ทำให้ชุมชนเกิดความหวงแหน สร้างอัตลักษณ์ และเกิดการอนุรักษ์ทรัพยากรการท่องเที่ยว
       การอบรมครั้งนี้มีบุคลากรองค์กรปกครองท้องถิ่นในจังหวัดเลย ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน ผู้ประกอบการ จำนวน120 คนเข้าร่วมอบรม โดยมี ร้อยโทพัชโรดม อุนสุวรรณ อดีตนายกเทศมนตรีตำบลอัมพวา และนางยุวดี นิรัตน์ตระกูล ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยตลาด การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรอบรม ใช้เวลาอบรม 2 วัน

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศงานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน


feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°