Saturday, May 25th

Last update01:42:51 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สถาบันวิจัยและพัฒนา อบรมเชิงปฏิบัติการ การอนุรักษ์พันธุ์ไผ่ ตามแนวพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

  • PDF
DSC 0426
DSC 0329
DSC 0332
DSC 0372
DSC 0444
DSC 0460
DSC 0464
DSC 0484
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 8
  • ถัดไป

       มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ร่วมสนองโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ดำเนินงานตามแผนแม่บทของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)  เผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่เพื่อรวบรวมพันธุ์ไผ่ไว้ให้ผู้สนใจเข้ามาศึกษาเรียนรู้

      เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 เมษายน 2559 สถาบันวิจขัยและพัฒนา จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ อนุรักษ์พันธุกรรมพืช แก่นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจประโยชน์และวิธีการขยายพันธุ์ไผ่ และสร้างแหล่งเรียนรู้พันธุ์ไผ่ในพื้นที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
     ดร.มธุรส ชลามาตย์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและประกันคุณภาพ กล่าวว่า วัตถุประสงค์การจัดอบรมในครั้งนี้ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่และรู้จักพันธุ์ไผ่ชนิดต่างๆ ตลอดจนสามารถนำความรู้ที่ได้รับในครั้งนี้ไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ รวมทั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้เพื่อให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้ามาศึกษาเรียนรู้เพิ่มมากขึ้น
     ผศ.ดร.สุพรรณี  พฤกษา ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้สนองพระราชดำริในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ตั้งแต่ปี พ.ศ.2555 เป็นต้นมา โดยดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนแม่บทโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ต่อมาสถาบันวิจัยและพัฒนา จัดตั้งศูนย์การศึกษาเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริขึ้น เพื่อเป็นการสนองแนวพระราชดำริและเป็นหน่วยงานที่รับสนองในพระราชดำริโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) จนถึงปัจจุบัน
     สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดทำโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ทุกปีอย่างต่อเนื่อง และปีนี้ได้กำหนดจัดโครงการ “อนุรักษ์พันธุกรรมไผ่”  สร้างจิตสำนึกให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยให้ได้รับความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมไผ่ การปลูกไผ่ ขยายพันธุ์ไผ่ รวบรวมพันธุ์ไผ่ไว้ให้นักศึกษาและประชาชนผู้สนใจ เข้ามาศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่การปลูกไผ่ได้จริง พันธุ์ไผ่ที่จนำปลูกในวันนี้มีจำนวน 16 พันธุ์ มี ไผ่กิมซุ่ง  ไผ่หม่าจู  ไผ่หวาน ไผ่ตง  ไผ่ข้าวหลาม  ไผ่ซาง ไผ่รวก  ไผ่เหลือง ไผ่หก ไผ่เฮี๊ย   ไผ่บงหวาน ไผ่คะมะ ไผ่เลี้ยง  ไผ่แฮน  ไผ่ไร่และไผ่สามฤดู
     การอบรมครั้งนี้ มีนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จำนวน 78 คนเข้าร่วม ประกอบด้วย คณะวิทยาศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะวิทยาการจัดการ คณะครุศาสตร์ และคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ณ ศูนย์ศึกษาการเรียนรู้ตามแนวพระราชดำริ ชั้น 4 อาคาร 20 และศูนย์ฝึกเกษตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย (ซำไก่เขี่ย) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

คลิ๊กชมภาพช่วงฝึกอบรม                   คลิ๊กชมภาพบรรยากาศก่อนปฏิบัติการ

คลิ๊กชมภาพการผสมดิน                    คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการปลูกไผ่
งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชนfeeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°