Tuesday, Jun 25th

Last update02:12:38 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อบรม เพิ่มทักษะแปรรูปอาหารกระป๋องแก่นักศึกษา

  • PDF
DSC 0997
DSC 0891
DSC 0925
DSC 0967
DSC 1004
DSC 1010
DSC 1022
  • ย้อนกลับ
  • 1 of 7
  • ถัดไป

      ในยุคปัจจุบันอุตสาหกรรมอาหาร มุ่งเน้นในการทำวิจัยและพัฒนาด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต ลดการสูญเสีย เพิ่มประสิทธิภาพ พัฒนาเครื่องมือในกระบวนการผลิตอาหาร ทั้งเรื่องการใช้ทรัพยากรและพลังงานสำหรับอุตสาหกรรมอย่างต่อเนื่อง

      สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จัดอบรมโครงการอบรมการแปรรูปอาหารกระป๋องจากผลิตผลทางการเกษตรในท้องถิ่น ฝึกทักษะการแปรรูปอาหาร เพิ่มทักษะปฏิบัติการแก่นักศึกษา
       ดร.สุภาวดี  สำราญ อาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการ กล่าวว่า การพัฒนานักศึกษา โดยเน้นทักษะการทำงานในโรงงานอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการแปรรูปวัตถุดิบจากการเกษตร และฝึกปฏิบัติจะทำให้นักศึกษารู้แก้ปัญหาที่เกิดขึ้น และนำไปใช้ได้จริงในโรงงานหรือสามารถเปลี่ยนเป็นเจ้าของกิจการแปรรูปอาหารได้ สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล และเป็นสิ่งจำเป็นและเป็นมาตรการเร่งด่วนในการพัฒนาบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถเข้าสู่อุตสาหกรรมแปรรูปวัตถุดิบทางเกษตรของประเทศ  ทางสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร จึงจัดโครงการ “โครงการทักษะวิศวกรรรมอาหารและการใช้เครื่องมือในกระบวนการแปรรูปอาหาร”  ภาคปฏิบัติกับเครื่องมือจริงแก่นักศึกษาในสาขา
       การอบรบครั้งนี้ มีนักศึกษาสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารเข้าร่วมอบรม เป็น ชั้นปีที่ ๒ จำนวน ๒๓ คน และชั้นปีที่ ๓ จำนวน ๒๘  คน  ณ ณ อาคารคหกรรม ห้องปฏิบัติการสาขาวิชาอาหารและโภชนาการ

คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม 1คลิ๊กชมภาพบรรยากาศการอบรม 2
งานประชาสัมพันธ์และประสานงานชุมชน
feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°