Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 3/2558

  • PDF
11 building

            ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 3/2558 ของนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ทุกสาขา ระหว่าง วันที่ 25 เมษายน 2559 ถึงวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 โดยปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ และเคาน์เตอร์เซอร์วิส ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
4.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิสแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร และเคาน์เตอร์เซอร์วิส (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม)
5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจากวันที่ 1 พฤษภาคม 2559 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง ขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้
5.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 20 บาท
5.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559)
6 นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 31 พฤษภาคม 2559 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 1/2559 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่ 29 กรกฏาคม 2559
7 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

           ทั้งนี้ ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124 , 41125 และ 41163 หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย << 

 

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°