Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาคณะครุศาสตร์ (กศ.พ.) (นักศึกษาฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา) ภาคเรียนที่ 2/2558

  • PDF
11 building

        ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 2/2558 ของนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ที่ฝึกปฏิบัติการสอนในสถานศึกษา เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา
2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ
3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน
4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา ระหว่าง วันที่ 21 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 โดยปฏิบัติ ดังนี้
4.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
4.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม)
5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจาก วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง ขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้
5.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 20 บาท
5.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558)
6 นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 5 ธันวาคม 2558 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 3/2558 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น
7 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน

         ทั้งนี้ ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124 , 41125 และ 41163 หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°