Thursday, Jun 20th

Last update03:07:42 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (กศ.พ.) ภาคเรียนที่ 1/2558

  • PDF
building005

              มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย กำหนดแนวปฏิบัติในการชำระเงินภาคเรียนที่ 1/2558 ของนักศึกษาโครงการ จัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพจึงกำหนดแนวปฏิบัติดังนี้

1. นักศึกษาลงทะเบียนผ่านระบบออนไลน์ตามกระบวนการลงทะเบียนในระยะเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา

2. ตรวจสอบความถูกต้องของรายวิชาที่ลงทะเบียนและจำนวนเงินค่าธรรมเนียมต่างๆที่จะต้องชำระ


3. พิมพ์ใบรายการลงทะเบียนเพื่อนำไปชำระเงินค่าลงทะเบียน


4. วิธีการชำระเงินค่าลงทะเบียน มหาวิทยาลัยฯ กำหนดให้ชำระเงินผ่านธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) ทุกสาขา และ ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ทุกสาขา ระหว่าง วันที่ 9 สิงหาคม 2558 ถึงวันที่ 18 สิงหาคม 2558 โดยปฏิบัติ ดังนี้

4.1 ยื่นใบรายการลงทะเบียนพร้อมชำระเงินที่เคาน์เตอร์ธนาคารต่างๆ ดังที่กล่าวไว้ข้างต้น
4.2 เมื่อชำระเงินผ่านธนาคารแล้วต้องนำใบรายการลงทะเบียนเรียน ส่วนที่ 1 สำหรับนักศึกษา มายื่นเพื่อรับใบเสร็จรับเงินภายใน 2 วันทำการนับจากวันที่ไปชำระเงินที่ธนาคาร (การลงทะเบียนจะมีผลสมบูรณ์เมื่อนักศึกษา ชำระเงินและได้รับใบเสร็จรับเงินเรียบร้อยแล้วเท่านั้น) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ที่งานการเงิน สำนักงานอธิการบดี (บ้านดอนบม)

5. สำหรับนักศึกษาที่ไม่ชำระเงินตาม ข้อ 4 ถ้าชำระเงินหลังจากวันที่ 18 สิงหาคม 2558 นักศึกษาจะต้องยื่นคำร้อง ขออนุญาต ต่ออธิการบดี เพื่อชำระเงินที่งานการเงิน พร้อมทั้งค่าปรับการลงทะเบียนช้า ตามระเบียบฯ ดังนี้
5.1 นักศึกษาที่เข้าเรียนก่อนปีการศึกษา 2556 ค่าปรับวันละ 20 บาท
5.2 นักศึกษาที่เข้าเรียนตั้งแต่ ปีการศึกษา 2556 เป็นต้นไป ค่าปรับวันละ 50 บาท
ทั้งนี้ ไม่เกิน 30 วัน หลังจากที่กำหนด (ภายในวันที่ 17 กันยายน 2558)

6 นักศึกษาที่ไม่ชำระเงินพร้อมค่าปรับภายในวันที่ 17 กันยายน 2558 มหาวิทยาลัยฯจะประกาศรายชื่อ ผู้ที่ไม่ชำระเงินให้พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2/2558 และนักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าธรรมเนียมรักษาสภาพเท่านั้น ทั้งนี้ต้องดำเนินการภายในวันที่ 13 พฤศจิกายน 2558


7 ในกรณีที่นักศึกษาลงทะเบียนรายวิชาเรียนยังไม่เรียบร้อย (กรณีจะแก้ไขเปลี่ยนแปลงเพิ่มถอนรายวิชา) ควรดำเนินการให้เรียบร้อยก่อนโอนเงินชำระค่าลงทะเบียน


                   ทั้งนี้ ให้นักศึกษาโครงการจัดการศึกษาภาคพิเศษ ( กศ.พ.) ทุกคนต้องปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด หากมีข้อสงสัยสามารถติดต่อสอบถามที่งานการเงิน โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41124 , 41125 และ 41163 หรือ เจ้าหน้าที่ ที่ไปให้บริการทุกวันเสาร์ และวันอาทิตย์

>>CLICK อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°