ข่าวรับสมัคร

Tuesday, Feb 28th

Last update02:34:59 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

ประกวดราคาซื้อ เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ตามรายการ ดังนี้
เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่มหาวิทยาลัย
ราชภัฏเลย ณ วันประกาศประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้
4. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
5. ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ที่ถูกประเมินสิทธิผู้เสนอราคาในสถานะที่ห้ามเข้าเสนอราคาและห้ามทำสัญญาตามที่ กวพ.กำหนด
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
7. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
8. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาท คู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 15 เดือนมีนาคม 2560 ระหว่างเวลา 08.30 - 16.30 น.
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th สอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 – 8 ต่อ 41117– 8 ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 7 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 10 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

ประกวดราคาซื้อ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้
ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด
ผู้สนใจสามารถขอรับเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ โดยดาวน์โหลดเอกสารผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตั้งแต่วันที่ประกาศจนถึงก่อนวันเสนอราคา
ผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ www.lru.ac.th หรือ www.gprocurement.go.th หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข หรือสอบถามทางโทรศัพท์หมายเลข 0-4283-5224 – 8 ต่อ 41117– 8         ใน ในวันและเวลาราชการ
ผู้สนใจต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสอบถามมายังมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผ่านทางอีเมล์ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน ภายในวันที่ 6 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560 โดยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะชี้แจงรายละเอียดดังกล่าวผ่านทางเว็บไซต์ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th ในวันที่ 9 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2560

วุ้นย่านาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ลงสกู๊ปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    นวัตกรรมการนำย่านางและหญ้าหวาน โดย ดร.สุภาวดี สำราญ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพ เป็นขนมวุ้นย่านาง ส่งผลให้ทุกเพศ ทุกวัย ก็สามารถทานใบย่านางที่มีสรรพคุณทางยาได้ คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ นำเสนอผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ และครั้งนี้ ถูกนำเสนอผ่านสกู๊ปหน้าสีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย จำนวน 1 ชุด

“ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา เครื่องดนตรีพื้นบ้าน, ดนตรีสากล, ดนตรีไทย ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)”
ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2560
ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้
โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้
ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ
โทรสาร 0-4281-1143
ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

ผีไม้จิ้มฟัน ผลงานนักศึกษาสู่การแสดงงานเพิ่มความงามอาคาร 23 ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    วันก่อนไปถ่ายภาพการลงนามความร่วมมือการขับขี่ปลอดภัย ระหว่างขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย และผู้ประกอบการในจังหวัดเลย สังเกตเห็นภายในอาคาร 23 มีภาพศิลปผลงานนักศึกษาติดประดับตกแต่งภายในอาคาร สร้างบรรยากาศการเรียน และความแปลกใหม่ให้อาคารเป็นมากกว่าอาคารเรียนปกติธรรมดาทั่วไป สวยงามแปลกตา และเป็นแกลอรี่แสดงภาพ

คากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 ชุด โดยวิธีตกลงราคา”

คากลาง (ราคาอ้างอิง) ซื้อเครื่องปรับอากาศพร้อมติดตั้ง  คณะวิทยาการจัดการ จำนวน 6 ชุด  โดยวิธีตกลงราคา”

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ดร.สุภาวดี อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ทำ"วุ้นย่านาง" ขนมหวานคนรักสุขภาพ นำเสนอข่าวผ่านเดลินิวส์ออนไลน์

     วุ้นย่านาง ขนมหวานไร้น้ำตาล ไอเดียทำจริงทานได้ ดร.สภาวดี สำราญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำใบย่านาง และหญ้าหวาน มาทำขนมวุ้นเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา 

ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์  ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)  

ผู้สนใจสามารถวิจารณ์และเสนอข้อคิดเห็นหรือเสนอแนะเกี่ยวกับร่างขอบเขตงานนี้เป็นลายลักษณ์อักษร ระหว่างวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560 ถึงวันที่  22 กุมภาพันธ์ 2560

ซึ่งผู้ที่วิจารณ์เสนอแนะ จะต้องระบุชื่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ ที่สามารถติดต่อได้

โดยสามารถวิจารณ์เสนอแนะ ได้ 3 ช่องทาง ดังนี้

    ไปรษณีย์ตอบรับด่วนพิเศษ 

    โทรสาร 0-4281-1143

    ส่งทาง E-mail Address : อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน

>>CLICK อ่านประกาศ<<

(1) ร่าง ประกาศ ประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์

(2) ร่าง เอกสาร ประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

(3) ร่าง เอกสาร ประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ต่อ)

(4) ตารางแสดงวงเงิน

(5) คุณลักษณะ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ 

(6) คุณลักษณะ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ต่อ)

(7) คุณลักษณะ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ต่อ)

(8) คุณลักษณะ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ต่อ)

(9) คุณลักษณะ ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ (ต่อ)

lrufront

 

กล่องหน้าผีขนน้ำ ผีตาโขน มรภ.เลย ลงข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

     ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำงานประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใหม่ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สูง 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ตกแต่งด้วยภาพผีตาโขนและผีขนน้ำ เก๋สวยงาม ออกสื่อเดลินิวส์ออนไลน์