ข่าวรับสมัคร

Monday, Dec 05th

Last update04:23:32 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ภารกิจผู้บริหาร

ข่าวรับสมัคร

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการสอบ EXIT – EXAM Cambridge English Placement Test โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการสอบ EXIT – EXAM Cambridge English Placement Test โดยวิธีตกลงราคา”

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา
ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

วุ้นย่านาง สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ลงสกู๊ปหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    นวัตกรรมการนำย่านางและหญ้าหวาน โดย ดร.สุภาวดี สำราญ  อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำมาปรับเปลี่ยนรูปแบบให้เป็นผลิตภัณฑ์เพื่อคนรักสุขภาพ เป็นขนมวุ้นย่านาง ส่งผลให้ทุกเพศ ทุกวัย ก็สามารถทานใบย่านางที่มีสรรพคุณทางยาได้ คนที่เป็นเบาหวานก็สามารถทานได้ นำเสนอผ่านสื่อไทยรัฐออนไลน์ และครั้งนี้ ถูกนำเสนอผ่านสกู๊ปหน้าสีหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันจันทร์ที่ 21 กันยายน 2558 

ประกวดราคา ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน  ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ผีไม้จิ้มฟัน ผลงานนักศึกษาสู่การแสดงงานเพิ่มความงามอาคาร 23 ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์

    วันก่อนไปถ่ายภาพการลงนามความร่วมมือการขับขี่ปลอดภัย ระหว่างขนส่งจังหวัดเลย ร่วมกับจังหวัดเลย และผู้ประกอบการในจังหวัดเลย สังเกตเห็นภายในอาคาร 23 มีภาพศิลปผลงานนักศึกษาติดประดับตกแต่งภายในอาคาร สร้างบรรยากาศการเรียน และความแปลกใหม่ให้อาคารเป็นมากกว่าอาคารเรียนปกติธรรมดาทั่วไป สวยงามแปลกตา และเป็นแกลอรี่แสดงภาพ

สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตามรายการดังนี้
ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2559
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 4283-5223– 8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
(2)เอกสารประกวดราคาซื้อ
(3)เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)
(4) ตารางแสดงวงเงิน
(5) รายละเอียดคุณลักษณะ

lrufront

ดร.สุภาวดี อ.สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มรภ.เลย ทำ"วุ้นย่านาง" ขนมหวานคนรักสุขภาพ นำเสนอข่าวผ่านเดลินิวส์ออนไลน์

     วุ้นย่านาง ขนมหวานไร้น้ำตาล ไอเดียทำจริงทานได้ ดร.สภาวดี สำราญ อาจารย์สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำใบย่านาง และหญ้าหวาน มาทำขนมวุ้นเพื่อสุขภาพ รสชาติอร่อย

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่อง   โดยวิธีตกลงราคา”


>>CLICK อ่านประกาศ<<
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 4283-5223– 8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการ
13672546 1069801909780177 1343360279 n

กล่องหน้าผีขนน้ำ ผีตาโขน มรภ.เลย ลงข่าวเดลินิวส์ออนไลน์

     ผลงานนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย นำงานประเพณีท้องถิ่นมาประยุกต์ใหม่ทำเป็นกล่องสี่เหลี่ยมขนาดใหญ่สูง 3 เมตร กว้าง 1.5 เมตร ตกแต่งด้วยภาพผีตาโขนและผีขนน้ำ เก๋สวยงาม ออกสื่อเดลินิวส์ออนไลน์