ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

Tuesday, Jan 17th

Last update11:53:50 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวกีฬา ชุมนุม

ข่าวกีฬาภายใน ชุมนุม ค่ายอาสา

รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่ 2/2559

   มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน ในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) จำนวน 1 อัตรา                 อาศัยอำนาจตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม จึงประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา (เฉพาะกิจ) สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ดังรายละเอียดต่อไปนี้
พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทวิชาการ รับสมัครทั้งสิ้น จำนวน 1 อัตรา คือ อาจารย์สาขาวิชาการเงิน สังกัดคณะวิทยาการจัดการ
คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติตามมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม ดังนี้
คุณสมบัติทั่วไป
- มีสัญชาติไทย
- มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
- เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
- ถ้าเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น ต้องมีหนังสืออนุญาตจากหน่วยงานหรือผู้มีอำนาจสั่งบรรจุให้มาสอบและยินดีให้มาบรรจุเมื่อสอบได้
การรับสมัคร
   ผู้ประสงค์จะเข้ารับการสอบคัดเลือก ติดต่อขอรับและยื่นใบสมัครด้วยตนเองตั้งแต่วันที่ 1 – 9 ธันวาคม 2559  ในเวลาราชการ (ไม่เว้นวันหยุดราชการ/เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่ งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น   สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โทรศัพท์ 0-4280-8014

>>CLICK อ่านประกาศ<<

lrufront

คนเก่ง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาการเทคโนโลยีอุตสาหกรรม“การแข่งขันทักษะการออกแบบและการเขียนแบบด้วยโปรแกรม SolidWorks”

ประกาศผลการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการและวิชาเอก

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  กลุ่มงานบริหารทั่วไป  สังกัดหน่วยงานอาคารสถานที่  ตำแหน่งวิศวกรไฟฟ้า  จำนวน  1  อัตรา   ประกาศ  ณ  วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ.  2559  นั้น
บัดนี้  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ได้ดำเนินการสอบภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอกเสร็จเรียบร้อยแล้ว  ปรากฏว่าไม่มีผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทางวิชาการ  และภาคความรู้ความสามารถทางวิชาเอก

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ราชภฏเลย

คนเก่ง จาก โครงการสุดยอดฝีมือสายสัญญาณ ปี 3 Cabling Contest

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ครั้งที่ 1/2559

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  เรื่อง  รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป  ครั้งที่  1/2559  ประกาศ ณ วันที่  5  ตุลาคม  พ.ศ. 2559  นั้น
อาศัยอำนาจตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยพนักงานราชการ  พ.ศ.  2547 และประกาศคณะกรรมการบริหารพนักงานราชการ  เรื่อง  หลักเกณฑ์  วิธีการและเงื่อนไขการสรรหาและ  การเลือกสรรพนักงานราชการและแบบสัญญาจ้างของพนักงานราชการ  พ.ศ.  2552  ลงวันที่  11 กันยายน  2552  จึงประกาศรายชื่อบุคคลผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรร  ตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

>> อ่านรายละเอียด <<

ราชภฏเลย

 

นศ.นิติศาสตร์ มรภ.เลย เป็นตัวแทนระดับภาคตอบปัญหากฏหมายระดับประเทศ

     เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2557 สำนักงานอธิบดีผู้พิพากษาภาค 4 ได้จัดให้มีการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศ เนื่องในวันรพี ประจำปี พ.ศ.2557  รอบคัดเลือกตัวแทนระดับภูมิภาค เพื่อหาตัวแทนชั้นอุดมศึกษาเข้าแข่งระดับประเทศ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร

ม.ราชภัฏเลย รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2559

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้    
 ตำแหน่งที่รับโอน
      ตำแหน่งประเภทวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0093  จำนวน 1 อัตรา
เงื่อนไขของตำแหน่ง
    -  ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  อายุไม่เกิน  55 ปี  
    - เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
-  ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด  ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร  (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
- มีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา 7 (ข)  แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
 วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัคร
  ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน  สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่  10 - 31  ตุลาคม  2559  (เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์) ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th

>>ประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>แบบฟอร์มใบสมัคร<<

สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานบริหารงานบุคคล โทร. 0-4283-5224-8 ต่อ 41115, 42111

10760 20121220p1