ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Saturday, Apr 29th

Last update11:51:26 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

       การพัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าผ่านเนื้อหา เรื่องราว มีรูปแบบ เป็นรูปธรรม เกิดเป็นทุนทางปัญญาและทุนวัฒนธรรม ถ่ายทอดนำเสนอแก่คนได้จดจำ

ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

       ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดการประชุมทิศทางการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สกว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

การชำระเงินค่าลงทะเบียนนักศึกษา ภาคปกติ (ภาคฤดูร้อน) ภาคเรียนที่ 3/2558

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย จับมือ อ.พ.ท. อบรมเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษแก่กลุ่มแม่บ้านร้านค้าในแก่งคุดคู้

      แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และการท่องเที่ยวสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ประกาศ การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ภาคปกติ (ประเภททั่วไป) ประจำปีการศึกษา 2559