ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

Tuesday, Jan 16th

Last update01:02:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

ข่าวอบรม สัมมนา วิจัย

กองพัฒนานักศึกษาจัดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฎเลย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมภาวะผู้นำนักศึกษา พัฒนาแนวคิดบทบาทผู้นำนักศึกษาจัดกิจกรรมรับนักศึกษาใหม่
ณ ห้องประชุมอาทิตย์ กำลังเอก ชั้น 5 อาคารวิชญาการ

มรภ.เลย ประชุมติดตาม เตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562

      ผศ.ดร.เชาว์ อินใย รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เป็นประธานเปิดการประชุมติดตามตรวจเยี่ยมและเตรียมความพร้อมในการจัดทำงบประมาณ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ห้องประชุมสภาชั้น 9 อาคารเรียน 23 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ม.ราชภัฏเลย บริการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน

      สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการบริการวิชาการคลินิกกฎหมายสู่ชุมชน เสริมความรู้ผู้นำชุมชน ตำบลปากตม อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงนามความร่วมมือองค์กรปกครองท้องถิ่น พัฒนาวิจัยกินดีอยู่ดีอย่างยั่งยืน

        มหาวิทยาลัยราชภัฏ เป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นมีปณิธานในการปฏิบัติภารกิจเพื่อท้องถิ่น ชี้นำ แก้ไขปัญหา และพัฒนาวิจัยร่วมกับชุมชน สู่การจัดการตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

ภาควิชาสังคมศาสตร์ ร่วมกับ สถาบันวิจัยและพัฒนา มรภ.เลย พัฒนามัคคุเทศก์ชุมชนตำบลอาฮี ท่าลี่ รับการท่องเที่ยว

       การพัฒนาการเรียนรู้คนในชุมชนบนฐานทางวัฒนธรรมชุมชน ให้ตระหนักและเห็นคุณค่าสิ่งที่มีอยู่ในท้องถิ่น นำมาพัฒนาต่อยอดสร้างมูลค่าผ่านเนื้อหา เรื่องราว มีรูปแบบ เป็นรูปธรรม เกิดเป็นทุนทางปัญญาและทุนวัฒนธรรม ถ่ายทอดนำเสนอแก่คนได้จดจำ

ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

       ศูนย์การศึกษาโลจิสติกส์และการค้าชายแดน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ดำเนินโครงการพัฒนากลุ่มวิจัยด้านการจัดการโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ จัดการประชุมทิศทางการวิจัยโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน สกว. ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย อบรมหลักสูตรผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระหว่างวันที่ 3-4 มิถุนายน 2559 โดยมี รศ.อาภรณ์รัตน์ สารทัศนานันท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการเป็นประธานกล่าวเปิดการฝึกอบรม

คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ มรภ.เลย จับมือ อ.พ.ท. อบรมเล่าเรื่องท้องถิ่นด้วยภาษาอังกฤษแก่กลุ่มแม่บ้านร้านค้าในแก่งคุดคู้

      แก่งคุดคู้ อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย เป็นหนึ่งในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญที่มีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเยี่ยมชมไม่ขาดสาย และการท่องเที่ยวสร้างประโยชน์อย่างกว้างขวางให้กับคนในชุมชนและท้องถิ่น ดังนั้นการพัฒนาพื้นที่ท่องเที่ยวแก่งคุดคู้ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม

ขอเชิญร่วมเปิดศูนย์สะเต็มศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษา ในศตวรรษที่ 21

     ขอเชิญร่วมเปิด ศูนย์สะเต็มศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางสะเต็มศึกษาระหว่างวันที่ 26 – 27 พฤษภาคม 2559   ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย