ข่าวประชาสัมพันธ์

Tuesday, Jan 16th

Last update01:02:14 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

  • PDF

หลักเกณฑ์ และแนวปฏิบัติการกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 (ภาคปกติ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์

  • PDF

      มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย แถลงข่าวความพร้อมเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาผีตาโขนเกมส์ นักศึกษา อาจารย์ และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ประกาศให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่ 23 มีนาคม พ.ศ. 2552 มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก ดังนี้
1. บ้านพักข้าราชการ จำนวน 3 หลัง
บ้านหลังที่ 1 เลขที่ 049 บ้านพักเดิม นางพรรณิภา ภูกองพลอย
บ้านหลังที่ 2 เลขที่ 071 บ้านพักเดิม รองศาสตราจารย์ ดร.ภิญโญ มนูศิลป์
ผู้มีสิทธิสมัคร ประกอบด้วย
กรณีมีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่มีคู่สมรส มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก 1 คน ต่อ 1 หลัง กรณีไม่มีคู่สมรส ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาหรือพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ให้ยื่นสมัคร
ขอเข้าพักคู่กัน มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจัดสรรบ้านพัก จำนวน 2 คน ขอเข้าพักคู่กันได้ 1 หลัง โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. ทะเบียนสมรส จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ฉบับ
3. หนังสือรับรองบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
4. สูติบัตรของบุตร (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
5. หลักฐานอื่นๆ (ถ้ามี) จำนวน 1 ฉบับ
2. ห้องพักหอกัลปพฤกษ์ ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน จำนวน 1 ห้อง
2.1 ห้องเดิม นางสาวปวีณา เที่ยงพรม หมายเลขห้อง 307
ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน
ทั้งนี้ ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้ คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

dsc 0433

ประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2554 มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง ดังนี้
1. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 305)
2. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 404)
3. ห้องชุด 2 ห้องนอน (หมายเลข 904)
4. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 310)
5. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 207)
6. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 310)
7. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 407)
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี
ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 8 – 25 มกราคม 2561 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

 

การประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการเพื่อประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต ในงานพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตรบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 – 2559
ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษ และสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.th และส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ ส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมายส่งมาที่ งานกิจการพิเศษ และสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย 234 ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย 42000 (วงเล็บมุมซอง ประมูลร้านแต่งหน้าทำผมให้กับบัณฑิต) ระหว่างวันที่ 8 – 16 มกราคม 2561 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

cover-tnr-851-fb orig