Wednesday, Feb 20th

Last update06:52:09 PM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home
ผิดพลาด
  • Error loading feed data.

 

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น  
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

>> ประกาศรายชื่อ <<
(1)คณะครุศาสตร์ 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(3)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(4)คณะวิทยาการจัดการ
(5)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(6)ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

12345

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการอาคารที่พักนักศึกษา (หอพักหญิงจันทน์ผา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF

รับสมัครผู้ประกอบการจำหน่ายอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่มผู้ประกอบการจำหน่ายสินค้าและบริการอาคารที่พักนักศึกษา(หอพักหญิงจันทน์ผา) มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

dsc 0433

ประกาศรายชื่อนักศึกษาผู้มีสิทธิกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทยประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 (ภาคปกติ)

  • PDF

ตามที่งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา ได้แจ้งให้นักศึกษาที่มีความประสงค์ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย ภาคเรียนที่ 2 การศึกษา 2561(ภาคปกติ) ซึ่งนักศึกษาแสดงความจำนงในการยื่นเอกสาร  ขอกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย งานทุนการศึกษาได้ตรวจสอบคุณสมบัติและหลักฐานประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้ว นั้น
บัดนี้ มีนักศึกษาซึ่งมีคุณสมบัติถูกต้องครบถ้วน และได้พิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินยืมฉุกเฉินไทยช่วยไทย จำนวน 22 คน  ดังนี้

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

10760 20121220p1

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ที่  0269/2561  เรื่อง  การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562  นั้น  
มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการรับสมัครและตรวจสอบคุณสมบัติผู้สมัครเรียบร้อยแล้ว  จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศนี้ ให้ผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเข้าสอบข้อเขียนในวันที่ 26 มกราคม พ.ศ.2562 ดังนี้
ศูนย์สอบที่ 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ชั้น 2 อาคาร 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ
กลุ่มที่ 1 เวลา 08.30 – 10.30 น.
กลุ่มที่ 2 เวลา 10.30 – 12.30 น.
กลุ่มที่ 3 เวลา 13.30 – 15.30 น.
ศูนย์สอบที่ 2 ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจังหวัดขอนแก่น ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ CL2106 อาคาร CL02
กลุ่มที่ 4 เวลา 08.30 – 10.30 น.

>> ประกาศรายชื่อ <<
(1) กลุ่มที่ 1
(2) กลุ่มที่ 2
(3)กลุ่มที่ 3
(4)กลุ่มที่ 4  ศูนย์ขอยแก่น

12345

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

  • PDF

ตามที่ คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ประเภทห้องชุด 2 ห้องนอน และประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย  นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ  11  แห่งประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหาร  อาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)
พ.ศ.  2561  ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร  สายสนับสนุน  สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ครั้งที่  1/2562  เมื่อวันที่  14 มกราคม  2562  จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด  รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดยืนยันการเข้าพักพร้อมจัดทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย ตั้งแต่วันที่  21 - 31 มกราคม  2562  เวลา 09.00 –16.30 น.  ณ  งานบริหารงานบุคคลกองกลาง สำนักงานอธิการบดี  และผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะถือว่าสละสิทธิเข้าพัก

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

feeds