Monday, May 20th

Last update02:33:41 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF

ตามที่ 0049/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการเสนอราคาประมูลตามรายละเอียดงาน พร้อมตัวอย่างเสื้อ และกางเกง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
ลำดับที่ 1 นายรัฐพล  กันทะวัง 
ลำดับที่ 2 นางแสงเดือน  ศักดิ์ศิริรัตน์    
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ในลำดับที่ 1 จะต้องติดต่อเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 เมษายน 2562 กรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลฯ ในลำดับที่ 1 ไม่มาดำเนินการทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

>>CLICK อ่านประกาศ<<

14670813 1080574128694174 6144863938967734179 n

การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน

  • PDF

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ก.บ.ม.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       สายสนับสนุน จำนวน 1 คน และกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ จำนวน  3  คน เพื่อทำหน้าที่เป็นไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         จึงประกาศการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน
1.2  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน  จำนวน  3  คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
2.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน จำนวน  3  คน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
3. ผู้มีสิทธิลงคะแนน 
3.1 กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการ สายสนับสนุน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. กำหนดการรับสมัคร 
 รับสมัครในระหว่างวันที่ 14–21 มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 –16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานด้วยตนเอง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

ประกาศ ประมูลการจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์รับสมัครผู้สนใจจำหน่ายเสื้อผ้าและรองเท้า  สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562  ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียด ขอรับใบเสนอราคาได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.lru.ac.thและส่งใบเสนอราคาพร้อมรายละเอียดราคาของสินค้า ที่จะนำมาจำหน่ายหรือให้บริการ โดยส่งด้วยตนเองที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น ๒ อาคารวิชญาการ หรือทางจดหมาย ส่งมาที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ถนนเลย – เชียงคาน ตำบลเมือง อำเภอเมือง จังหวัดเลย ๔๒๐๐๐ (วงเล็บมุมซอง ประมูลจำหน่ายเสื้อผ้า รองเท้านักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562) ระหว่างวันที่ 7 - 18 มีนาคม 2562 เวลา 08.30–16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

14670813 1080574128694174 6144863938967734179 n

ประกาศให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุนและพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากรสายสนับสนุน ครั้งที่ 2/2562

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรสายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2)  มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง เพื่อให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย ดังนี้
ห้องชุด  1  ห้องนอน (ห้องเดี่ยว) จำนวน  24 ห้อง
คุณสมบัติผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด มีคุณสมบัติดังนี้
- เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต
-ต้องไม่เคยเป็นผู้ที่มหาวิทยาลัยเคยจัดให้พักอาศัยในอาคารชุดหรือบ้านพักข้าราชการมาก่อน เว้นแต่มีเหตุผลและความจำเป็นเฉพาะรายให้เสนอเหตุผลเป็นหนังสือต่อมหาวิทยาลัยและให้อธิการบดีเป็นผู้วินิจฉัยเป็นกรณีไป
-ต้องเป็นผู้มีภูมิลำเนาห่างจากมหาวิทยาลัยเกินกว่า 20 กิโลเมตรขึ้นไป กรณีย้ายภูมิลำเนาต้องมีชื่อในทะเบียนบ้านไม่น้อยกว่า 6 เดือน นับแต่วันยื่นขอเข้าพักอาศัยในอาคารชุด
กำหนดวันยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัยอาคารชุด
 ให้พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ สายสนับสนุน และพนักงานในโรงเรียนสาธิต ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1) ตั้งแต่วันที่ 1 – 15 มีนาคม 2562 ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี

>>CLICK อ่านประกาศ<<

22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียน โครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

  • PDF

ตามประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง การรับสมัคร และคัดเลือกนักศึกษาโครงการพัฒนานักศึกษาสู่สากล  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้พัฒนาความสามารถด้านภาษา และเรียนรู้วัฒนธรรมต่างประเทศ  ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน สาธารณรัฐจีน(ไต้หวัน) สหพันธรัฐมาเลเซีย สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม และสาธารณรัฐฟิลิปปินส์ เป็นระยะเวลา 30 วัน ระหว่างเดือน พฤษภาคม - กรกฎาคม พ.ศ. 2562 นั้น  
บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการทดสอบข้อเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้ว  จึงประกาศรายชื่อ ผู้ผ่านการทดสอบข้อเขียนและผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกโดยคณะกรรมการที่คณะแต่งตั้ง ตามบัญชีรายชื่อที่แนบท้ายประกาศ

>> ประกาศรายชื่อ <<
(1)คณะครุศาสตร์ 
2) คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
(3)คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
(4)คณะวิทยาการจัดการ
(5)คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
(6)ศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น

12345

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°