Tuesday, Oct 23rd

Last update12:56:36 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

รับสมัครผู้ประกอบการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ อาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีความประสงค์รับสมัครผู้ประกอบการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ ณ บริเวณชั้น 1 อาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน จึงกำหนดหลักเกณฑ์และเงื่อนไขในการคัดเลือกผู้ประกอบการ ดังรายละเอียดต่อไปนี้
ประเภทผู้ประกอบการ
ผู้ประกอบการให้บริการเครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ จำนวน 1 ร้าน จะต้องติดตั้งเครื่องซักผ้าเพื่อให้บริการจำนวน 3 เครื่อง ไม่เกิน 10 เครื่อง อัตราค่าเช่าเครื่องซักผ้าเครื่องละ 500 บาท/เดือน 
ระยะเวลาและสถานที่ในการรับสมัคร
ผู้สนใจสามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 16 – 22 ตุลาคม  2561  เวลา  08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ) ณ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ผู้สนใจติดต่อขอทราบรายละเอียดได้ที่ งานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ชั้น 2
อาคารวิชญาการ หรือสอบถามทางโทรศัพท์ได้ที่หมายเลข 0 –4280–0800 ต่อ 51151 (เว้นวันหยุดราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

36820642 1745483682172985 5028988086038560768 n

 

ประกาศ รายชื่อนักศึกษารับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง ประจำปีการศึกษา 2561

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครนักศึกษาทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  ตั้งแต่วันที่  1  สิงหาคม  - 14  กันยายน  2561 เวลา 08.30 –16.30 น.  ณ  ห้องงานทุนการศึกษา  กองพัฒนานักศึกษา  และกำหนดสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยการสัมภาษณ์ วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม  2561 เวลา  14.00 น.  ณ  ห้องประชุมกองพัฒนานักศึกษา ชั้น 4  อาคารวิชญาการ  ไปแล้วนั้น  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ขอประกาศรายชื่อนักศึกษาที่ได้รับการพิจารณาคัดเลือกให้เป็นผู้ได้รับทุนมูลนิธินายห้างโรงปูนผู้หนึ่ง  จำนวน  3  คน  มีรายชื่อดังต่อไปนี้

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

lrufront
 

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0105  จำนวน  1  อัตรา
 เงื่อนไขของตำแหน่ง
- ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อายุไม่เกิน  55 ปี 
- เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
- ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
-ีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา7(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-ตำแหน่งวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0105  จำนวน  1  อัตรา 
1.สังกัดคณะครุศาสตร์  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านการศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  หลักสูตรและการสอน  วิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณิตศาสตร์ศึกษา  สังคมศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาไทย  การสอนวิทยาศาสตร์  พลศึกษา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2.สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาไทย  ศิลปกรรม  สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ปรัชญาและศาสนา  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ดนตรี  ดิจิตอลอาร์ต  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
3.สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  อาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีอาหาร  สัตวศาสตร์  เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านการจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เศรษฐศาสตร์  การจัดการโลจิสติกส์
5.สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่  10 – 31  ตุลาคม  2561 (ในวันและเวลาราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ดาวน์โหลดขอโอนมารับราชการ<<

10760 20121220p1

รับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3/2561

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะรับโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา เพื่อรับโอนมาปฏิบัติราชการในสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  โดยมีรายละเอียดดังนี้   
ตำแหน่งที่รับโอน
ตำแหน่งวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0105  จำนวน  1  อัตรา
 เงื่อนไขของตำแหน่ง
- ผู้ที่สมัครขอโอนต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา อายุไม่เกิน  55 ปี 
- เป็นผู้ที่ไม่เคยต้องโทษทางวินัยหรืออยู่ระหว่างการสอบสวนทางวินัย
- ส่วนราชการต้นสังกัดยินยอมให้โอน  โดยมีเอกสารยืนยันจากหน่วยงานต้นสังกัด ซึ่งผู้มีอำนาจอนุมัติให้โอนเป็นผู้ลงนามในเอกสาร (ให้นำมาประกอบการพิจารณาในวันสมัคร)
 คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
-ีคุณสมบัติทั่วไปตามความในมาตรา 7 (ก)  และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามความในมาตรา7(ข) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547
-คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง 
-ตำแหน่งวิชาการ  ตำแหน่งเลขที่  0105  จำนวน  1  อัตรา 
1.สังกัดคณะครุศาสตร์  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านการศึกษาปฐมวัย  การประถมศึกษา  หลักสูตรและการสอน  วิจัยและประเมินผลการศึกษา  คณิตศาสตร์ศึกษา  สังคมศึกษา  การสอนภาษาอังกฤษ  การสอนภาษาไทย  การสอนวิทยาศาสตร์  พลศึกษา  ดนตรี  นาฏศิลป์  ทัศนศิลป์  คอมพิวเตอร์ศึกษา 
2.สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านรัฐประศาสนศาสตร์  การพัฒนาสังคม  การพัฒนาชุมชน  นิติศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  ภาษาอังกฤษธุรกิจ  ภาษาไทย  ศิลปกรรม  สังคมวิทยา  ประวัติศาสตร์  ภูมิศาสตร์  ปรัชญาและศาสนา  ภาษาจีน  ภาษาญี่ปุ่น  ดนตรี  ดิจิตอลอาร์ต  บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์   
3.สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านคณิตศาสตร์  ฟิสิกส์  เคมี  ชีววิทยา  วิทยาการคอมพิวเตอร์  คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ  วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม  อาหารและโภชนาการ  เทคโนโลยีอาหาร  สัตวศาสตร์  เกษตรศาสตร์  วิทยาศาสตร์การกีฬา
4. สังกัดคณะวิทยาการจัดการ  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านการจัดการ  การเงิน  การบัญชี  การตลาด  คอมพิวเตอร์ธุรกิจ  การท่องเที่ยวและการโรงแรม  เทคโนโลยีสื่อสารมวลชน  เศรษฐศาสตร์  การจัดการโลจิสติกส์
5.สังกัดคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาเอก  ทางด้านวิศวกรรมโยธา  วิศวกรรมการผลิต  วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมอุตสาหการ  วิศวกรรมไฟฟ้า  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
 วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอโอน สามารถขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครได้ทางเว็บไซด์  http://www.lru.ac.th ตั้งแต่วันที่  10 – 31  ตุลาคม  2561 (ในวันและเวลาราชการ)

>>CLICK อ่านประกาศ<<

>>CLICK ดาวน์โหลดขอโอนมารับราชการ<<

10760 20121220p1

ราชภัฏเลยเปิดตลาด Creative Market สร้างสรรค์เศรษฐกิจเลย 4.0

  • PDF

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อารีวรรณ บังเกิด รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา เป็นประธานเปิดโครงการ Creative Market : Creative Walking Street ภายใต้โครงการ Innovation Hubs  สร้างเศรษฐกิจฐานนวัตกรรมของประเทศตามนโยบายบาย 4.0

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°