Monday, Dec 10th

Last update01:43:18 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

ประกาศ ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาคารชุด

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีอาคารชุดเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย ดังนั้น เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด ประกาศ ณ  วันที่  26 เมษายน พ.ศ. 2554 มหาวิทยาลัยจึงประกาศห้องพักอาคารชุดว่าง ดังนี้
1. ห้องชุด 1 ห้องนอน (หมายเลข 206 และหมายเลข 207)  
ทั้งนี้ ห้องพักอาคารชุดเป็นไปตามแนบท้ายประกาศนี้ และให้ชำระค่าบริการส่วนกลาง อัตราเดือนละ 700 บาทต่อห้อง มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงประกาศให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา และพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ ที่สนใจยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย  ดังนี้
1.ให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก (แบบ 1)  ณ  งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 11 –21 ธันวาคม 2561 โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. สำเนาทะเบียนบ้าน  จำนวน  1  ฉบับ
2. หลักฐานอื่นๆ  (ถ้ามี)  จำนวน  1  ฉบับ
2. งานบริหารงานบุคคลจะตรวจสอบคุณสมบัติผู้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพัก 
3. คณะกรรมการจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักต่อไป
4. ผู้มีสิทธิเข้าพักอาคารชุด ต้องเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  หรือพนักงาน
ในสถาบันอุดมศึกษาตำแหน่งวิชาการ (ตามข้อ  4  แห่งประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่องหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและการบริหารอาคารชุด  ประกาศ  ณ  วันที่  26  เมษายน  พ.ศ.  2554)
5.ผู้ที่ยื่นความประสงค์ที่ผ่านการพิจารณาคัดเลือกจากคณะกรรมการบริหารอาคารชุด จะขึ้นบัญชีสำรองไว้  ถ้ามีผู้สละสิทธิ์เข้าพักอาศัยในอาคารชุด จะพิจารณาให้เข้าพักตามลำดับบัญชีรายชื่อสำรองที่ขึ้นบัญชีไว้

>>CLICK อ่านประกาศ<<
>>CLICK แผนผัง<<

22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

ประกาศ ให้ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักและหอพัก

  • PDF

ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  มีบ้านพักเพื่อจัดเป็นสวัสดิการให้แก่บุคลากรในสังกัดเข้าพักอาศัย  ดังนั้น  เพื่อให้เป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการการจัดบ้านพักข้าราชการสังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย  ประกาศ  ณ  วันที่  23  มีนาคม  พ.ศ.  2552  มหาวิทยาลัยจึงประกาศบ้านพักว่างและหอพัก  ดังนี้
1.บ้านพักพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จำนวน 1 หลัง คือ บ้านพักเดิมนางพรทิพย์ วีระประทีป  หมายเลขบ้านพักเลขที่  080
ผู้มีสิทธิสมัคร  ลูกจ้างประจำ  พนักงานราชการ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา(สายสนับสนุน) โดยให้นำหลักฐานมายื่นความประสงค์ขอเข้าพักดังนี้
1. สำเนาบัตรประชาชน  จำนวน 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน  1  ฉบับ
2.  ห้องพักหอกัลปพฤกษ์  จำนวน  3  ห้อง
2.1  ห้องเดิม นางพิทยา  อยู่สกุล หมายเลขห้อง 301
2.2  ห้องเดิม นางสาวพัชรีย์  พรรษา หมายเลขห้อง 302
2.3  ห้องเดิม MissTsuneko Matsui หมายเลขห้อง  303
3.  ห้องพักหอภูกระดึง จำนวน 2 ห้อง
3.1  ห้องเดิม นายวิชชุพงษ์  วรศาสตร์กุล หมายเลขห้อง 204
3.2  ห้องเดิม นายธนศักดิ์  สากุลลา หมายเลขห้อง 301
 ผู้มีสิทธิสมัคร ข้าราชการ  ลูกจ้างประจำ  พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งวิชาการ และตำแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะที่ปฏิบัติงานในสำนักงาน 
ทั้งนี้  ให้ผู้ประสงค์ที่ขอเข้าพักอยู่อาศัยบ้านพักกรอกข้อมูลแบบฟอร์มเข้าพักอาศัยได้ที่ งานบริหารงานบุคคล  กองกลาง  สำนักงานอธิการบดี  ตั้งแต่วันที่ 11 –21 ธันวาคม 2561 ในวัน เวลาราชการ ทั้งนี้  คณะกรรมการบ้านพักจะพิจารณาจัดให้เข้าพักและประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพัก  ภายในเดือนกุมภาพันธ์ 2561

>>CLICK อ่านประกาศ<<

dsc 0433

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน

  • PDF

ตามที่คณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยได้พิจารณาผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ประเภทห้องชุด 1 ห้องนอน (ห้องเดี่ยว)
ที่ได้ยื่นความประสงค์ขอเข้าพักอาศัย นั้น
อาศัยอำนาจตามความในข้อ  11 แห่งประกาศหลักเกณฑ์การเข้าพักอาศัยและบริหาร อาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ประกาศ ณ วันที่  15  มิถุนายน พ.ศ.  2561 ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการบริหารอาคารชุดสำหรับบุคลากร สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ครั้งที่  2/2561 เมื่อวันที่21  พฤศจิกายน  2561 จึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยในอาคารชุด รายละเอียดปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้
ทั้งนี้ ให้ผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยอาคารชุด ยืนยันการเข้าพักพร้อมจัดทำสัญญาให้ใช้พื้นที่ห้องพักเพื่ออยู่อาศัย ในวันที่  30  พฤศจิกายน  2561 เวลา 09.00 – 16.30 น.  ณ  งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี และผู้มีสิทธิเข้าพักอาศัยต้องเข้าพักอาศัยในอาคารชุด ภายใน 30 วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นระยะเวลาดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจะถือว่าสละสิทธิเข้าพัก

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

22365305 10209732937390332 7876439794420588894 n

การกู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) และการกู้ยืมจากกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  • PDF

เนื่องจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.) จะเปิดให้สถานศึกษาและนักศึกษา ดำเนินการยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงิน ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ด้วยระบบ e–Student loan ผ่านอินเทอร์เน็ต ดังนั้น งานทุนการศึกษา กองพัฒนานักศึกษา จึงแจ้งให้นักศึกษาผู้กู้ยืมเงินฯ รายเก่า รายเก่าต่อเนื่อง และรายใหม่ทุกคนที่ได้รับสิทธิ์การกู้ยืมในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา2561 ทั้งนักศึกษาภาคปกติและนักศึกษาภาคพิเศษของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ยืนยันการลงทะเบียนผ่านระบบ e–Student loan และจัดส่งเอกสารประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินจากกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 โดยให้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้1. ยืนยันการลงทะเบียนกู้ยืมเงินฯ ผ่านระบบ e–Student loan และบันทึกยืนยันจำนวนเงินค่าเล่าเรียนนักศึกษาทุกกลุ่ม ทุกราย ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ เข้าระบบได้ตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน – 11 ธันวาคม 2561 ที่ www.studentloan.or.th
2. ส่งหลักฐานประกอบการพิจารณาให้กู้ยืมเงินฯ นักศึกษาภาคปกติ และนักศึกษาภาคพิเศษ ตั้งแต่วันที่ 8 – 14 ธันวาคม 2561 โดยให้ส่งเอกสารดังนuh
2.1 แบบคำยืนยันการขอกู้ยืมเงินฯที่พิมพ์จากระบบe - Student loan จำนวน 1 แผ่น
2.2 บัตรกิจกรรม และหรือหนังสือรับรองการเข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาจิตสาธารณะ จำนวน 18 ชั่วโมง (แบบฟอร์มสามารถดาวโหลดได้ที่ www.std.lru.ac.th) ของภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
 3. ประกาศผลการพิจารณาคัดเลือกผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินฯ ในวันที่ 20ธันวาคม 2561 ทางเวปไซต์ www.lru.ac.th
4. นักศึกษาผู้มีสิทธิ์ได้กู้ยืมเงินให้ติดต่อลงลายมือชื่อในแบบยืนยันค่าเล่าเรียน และค่าครองชีพ จะต้องแสดงสำเนาสัญญาเพื่อยืนยันลายมือชื่อที่ถูกต้องตรงกันทั้งสัญญา และแบบยืนยันฯ นักศึกษาภาคปกติ และภาคพิเศษ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดเลย( ณ หอประชุมขุมทองวิไล) และศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น (ณ ห้องสำนักงาน อาคาร ด. 201 ) ในระหว่างวันที่ 22 - 23 ธันวาคม 2561
5. นักศึกษาที่ต้องไปฝึกงาน หรือฝึกสอน จะต้องดำเนินการตาม 4 ขั้นตอนข้างต้นให้แล้วเสร็จทันการ โดยวิธีการให้ตัวแทน เพื่อน หรือญาติ ไปติดต่อขอรับเอกสารแทน และจัดส่งทางไปรษณีย์ โดยให้นักศึกษาลงลายมือชื่อด้วยตนเองเท่านั้น และติดตามข่าวสารกองทุน กยศ. ได้ที่ทาง www.lru.ac.th อย่างสม่ำเสมอ

>>CLICK อ่านประกาศ<<

vitchayagran

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟังพูด)

  • PDF

ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมหลักสูตร ทักษะภาษาอังกฤษ (ฟังพูด)

>>CLICK ประกาศรายชื่อ <<

12345

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°