Tuesday, Jul 23rd

Last update02:27:52 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here Home

 

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สวมเสื้อเหลืองราชภัฏเลยน้อมพลี

  • PDF

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอเชิญผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ สวมเสื้อเหลืองราชภัฏเลยน้อมพลี ทุกวันจันทร์ของสัปดาห์ เพื่อเป็นการแสดงเชิงสัญลักษณ์ในการปฏิบัติงานโดยสุจริต ไม่ทนต่อการทุจริต และจะปฏิบัติหน้าที่ด้วยความตั้งใจสมกับเป็นข้าราชการใต้เบื้องพระยุคลบาทในพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

65300489 2302852846471417 5381499532607488 n

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะ หรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ

  • PDF

รับสมัครบุคลากรสายสนับสนุนเพื่อประเมินเข้าสู่ตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการและระดับชำนาญการพิเศษ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา ดังนี้
1บุคลากร ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานบริหารงานบุคคล กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
2เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไประดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานธุรการและสารบรรณ กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
3นักวิชาการพัสดุ ระดับชำนาญการ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานพัสดุ กองกลางสำนักงานอธิการบดี 1
4นักวิชาการศึกษา ระดับชำนาญการพิเศษ ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ(หัวหน้าหน่วยงาน) งานพัฒนาและสวัสดิการนักศึกษา กองพัฒนานักศึกษาสำนักงานอธิการบดี 1
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ให้เป็นดังต่อไปนี้
คุณสมบัติให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินบุคลากรเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาชีพเฉพาะหรือเชี่ยวชาญเฉพาะ ระดับชำนาญการ ระดับชำนาญการพิเศษและระดับเชี่ยวชาญ กรณีปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าหน่วยงานที่มีลักษณะใช้วิชาชีพและไม่ได้ใช้วิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562
ผู้ประสงค์ขอรับการประเมินฯ ในครั้งนี้ ต้องรับรองเอกสารว่าถูกต้องสมบูรณ์และต้องยื่นเอกสารตามข้อ 4 ในวันที่มาสมัคร ในระหว่างวันที่ 1 – 10 มิถุนายน 2562 (เว้นวันหยุดราชการ) ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. ณ งานบริหารงานบุคคล กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

>>CLICK อ่านประกาศ<<

6-800x445

แจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย โดยงานกิจการพิเศษและสิทธิประโยชน์ ได้รับจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ไปแล้ว เมื่อวันที่ 26 มีนาคม 2562 และ วันที่ 12 พฤษภาคม 2562 นั้น เพื่อให้นักศึกษาใหม่ ที่สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ดังกล่าว ได้สวมใส่เสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในการเข้าร่วมกิจกรรมตามปฏิทินของมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จึงขอแจ้งกำหนดการรับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สำหรับนักศึกษาใหม่ ระหว่างวันที่ 16 – 20 มิถุนายน 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ในวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 18.30 น. ในวันราชการ ณ ห้องร้านจำหน่ายเครื่องหมายตราสัญลักษณ์ ชั้น 2 อาคารวิชญาการ
ทั้งนี้ หากนักศึกษาใหม่ที่ยังไม่ได้สั่งจองเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) สามารถสั่งจองเพิ่มเติมได้ แต่จะได้รับเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา (ชุดเฟรชชี่) ในภายหลัง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

ดาวนโหลด

ประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562

  • PDF

ตามที่ 0049/2562 มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ได้ประกาศรับสมัครผู้สนใจจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬาสำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ระหว่างวันที่ 15 – 25 มีนาคม 2562 ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้พิจารณาการเสนอราคาประมูลตามรายละเอียดงาน พร้อมตัวอย่างเสื้อ และกางเกง เมื่อวันที่ 4 เมษายน 2562 ไปแล้ว นั้น 
อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 31 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 ประกอบคำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ที่ 0274/2560 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี ข้อ 4.2.8 จึงประกาศผลการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2562 ตามลำดับ ดังต่อไปนี้ 
ลำดับที่ 1 นายรัฐพล  กันทะวัง 
ลำดับที่ 2 นางแสงเดือน  ศักดิ์ศิริรัตน์    
โดยผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลการจัดทำเสื้อกีฬาและกางเกงกีฬา สำหรับนักศึกษาใหม่ ในลำดับที่ 1 จะต้องติดต่อเพื่อทำสัญญาจ้าง ในวันที่ 18 เมษายน 2562 กรณีผู้เสนอราคาที่ชนะการเสนอราคาประมูลฯ ในลำดับที่ 1 ไม่มาดำเนินการทำสัญญาจ้างภายในระยะเวลาที่กำหนด มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะตัดสิทธิ์และดำเนินการเรียกผู้เสนอราคาในลำดับถัดไป

>>CLICK อ่านประกาศ<<

14670813 1080574128694174 6144863938967734179 n

การเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน

  • PDF

ด้วยข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 กำหนดให้มีคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย หรือ ก.บ.ม.  เพื่อให้ได้มาซึ่งกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา       สายสนับสนุน จำนวน 1 คน และกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จากผู้แทนพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานราชการ  ลูกจ้างประจำ จำนวน  3  คน เพื่อทำหน้าที่เป็นไปตามความในข้อ 7 แห่งข้อบังคับเดียวกันอาศัยอำนาจตามความในมาตรา  31  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547         จึงประกาศการเลือกกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุนและผู้แทนพนักงาน ดังต่อไปนี้
1. ตำแหน่งที่รับสมัคร
1.1  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน
1.2  กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน  จำนวน  3  คน
2. คุณสมบัติของผู้สมัคร  
2.1กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการสายสนับสนุน   จำนวน  1  คน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย    ตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
2.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน จำนวน  3  คน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และไม่เป็นกรรมการตามข้อ 5 แห่งข้อบังคับมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยว่าด้วย คณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย พ.ศ. 2562 โดยตำแหน่ง
3. ผู้มีสิทธิลงคะแนน 
3.1 กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนข้าราชการ สายสนับสนุน เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา สายสนับสนุน สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยตามมาตรา 18 (ค) พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
3.2กรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยราชภัฏเลยจากผู้แทนพนักงาน เป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ที่ได้รับการจ้างตามสัญญา โดยได้รับค่าจ้างจากเงินงบประมาณแผ่นดินหรือรายได้ เป็นพนักงานราชการ เป็นลูกจ้างประจำของส่วนราชการ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏเลย
4. กำหนดการรับสมัคร 
 รับสมัครในระหว่างวันที่ 14–21 มีนาคม  2562  ตั้งแต่เวลา 09.00 –16.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ  ณ  งานธุรการและสารบรรณ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี  ชั้น 1  อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และสำนักงานผู้อำนวยการศูนย์การศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จังหวัดขอนแก่น ทั้งนี้ให้ผู้สมัครกรอกใบสมัครและส่งหลักฐานด้วยตนเอง

>>CLICK อ่านประกาศ<<

10760 20121220p1

feeds

»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°ÅèÒÊØ´
»ÃСÒȨѴ«×éͨѴ¨éÒ§ÀÒ¤ÃÑ°