ข่าวประกวดราคา

Monday, Dec 05th

Last update04:23:32 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการสอบ EXIT – EXAM Cambridge English Placement Test โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) จ้างดำเนินการสอบ EXIT – EXAM Cambridge English Placement Test โดยวิธีตกลงราคา”

ประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา
ชุดห้องปฏิบัติการหุ่นยนต์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน ๑ ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ประกวดราคา ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

ร่างรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคา ชุดทดลองประกอบการเรียนการสอนทางฟิสิกส์พื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ตำบลเมือง อำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย จำนวน  ชุด
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e–bidding)

สอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด

  มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร ตามรายการดังนี้
ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อ
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้ว
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของ
ผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการสอบราคาซื้อครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานภาครัฐ ซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับและจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกิน สามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจจ่ายเป็นเงินสดก็ได้
กำหนดยื่นซองสอบราคา ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2559 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนดเปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 16 ธันวาคม 2559 เวลา 13.00 น. ผู้สนใจติดต่อขอรับเอกสารสอบราคาซื้อ ได้ที่ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น ๑ อาคารเรียนรวม ๘ ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ในวันที่ 29 พฤศจิกายน 2559 ถึงวันที่ 15  ธันวาคม 2559
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 4283-5223– 8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการ

>>CLICK อ่านประกาศ<<
(1)ประกาศสอบราคาซื้อ ชุดอุปกรณ์พื้นฐานสำหรับการวิเคราะห์คุณภาพอาหาร จำนวน 1 ชุด
(2)เอกสารประกวดราคาซื้อ
(3)เอกสารประกวดราคาซื้อ (ต่อ)
(4) ตารางแสดงวงเงิน
(5) รายละเอียดคุณลักษณะ

lrufront

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง) เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 20 เครื่อง โดยวิธีตกลงราคา”

“แสดงราคากลาง (ราคาอ้างอิง)  เครื่องคอมพิวเตอร์  จำนวน  20  เครื่อง   โดยวิธีตกลงราคา”


>>CLICK อ่านประกาศ<<
สอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 0- 4283-5223– 8 ต่อ 41117 ในวันและเวลาราชการ
13672546 1069801909780177 1343360279 n

บทความ อื่นๆ ...