Friday, Jul 03rd

Last update12:08:03 AM GMT

Profile

Layout

Direction

Menu Style

Cpanel
You are here ข่าวประกวดราคา แข่งขัน ข่าวประกวดราคา

ข่าวประกวดราคา

ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 15 เครื่อง

ประกาศสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร (ครั้งที่ 2)

         มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาจ้าง จำนวน 1 รายการ คือ ปกปริญญาบัตร จำนวน 3,340 ปก

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพรับจ้างงานที่สอบราคาจ้างดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาจ้างครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : eGP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

                 กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 6 กรกฎาคม 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนด เปิดซองใบเสนอราคาในวันที่ 7 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

                 โดยผู้เสนอราคาจะยื่นซองเสนอราคาด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ก็ได้ กรณีผู้เสนอราคายื่นเสนอราคาทางไปรษณีย์มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย จะถือวันที่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยลงรับเป็นวันรับซองสอบราคา หากพ้นกำหนดจะไม่รับซองสอบราคา ของผู้ใดทั้งสิ้น

>> อ่านประกาศมหาวิทยาลัย<<

>>คุณลักษณะปกปริญญาบัตร<<

>>วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร<<

>>เอกสารสอบราคาจ้างทำปกปริญญาบัตร<<

                ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่  23 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่       6 กรกฎาคม 2558  ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

11 building

ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ (Hardness Rockwell)

           
            มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีความประสงค์จะสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 1 รายการ คือ เครื่องทดสอบความแข็งแรงวัสดุ (Hardness Rockwell) จำนวน 1 เครื่อง

ผู้มีสิทธิเสนอราคาจะต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้
1. เป็นผู้มีอาชีพขายพัสดุที่สอบราคาซื้อดังกล่าว
2. ไม่เป็นผู้ที่ถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทิ้งงานของทางราชการและได้แจ้งเวียนชื่อแล้วหรือไม่เป็น ผู้ที่ได้รับผลของการสั่งให้นิติบุคคลหรือบุคคลอื่นเป็นผู้ทิ้งงานตามระเบียบของทางราชการ
3. ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทยเว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์ความคุ้มกันเช่นว่านั้น
4. ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ณ วันประกาศสอบราคาหรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคาอย่างเป็นธรรมในการประกาศสอบราคาครั้งนี้
5. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญาต้องไม่อยู่ในฐานะเป็นผู้ไม่แสดงบัญชีรายรับรายจ่าย หรือแสดงบัญชีรายรับรายจ่ายไม่ถูกต้องครบถ้วนในสาระสำคัญ
6. บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government : eGP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ
7. คู่สัญญาต้องรับจ่ายเงินผ่านบัญชีธนาคาร เว้นแต่การรับจ่ายเงินแต่ละครั้งซึ่งมูลค่าไม่เกินสามหมื่นบาทคู่สัญญาอาจรับจ่ายเป็นเงินสดก็ได้

            กำหนดยื่นเอกสารสอบราคา โดยแยกเป็น 2 ซอง ซองที่ 1 ใบเสนอราคา ซองที่ 2 หลักฐานเอกสารต่าง ๆ ระหว่างวันที่ 17 มิถุนายน 2558 ถึงวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 08.30 น. ถึง 16.30 น. ณ งานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 1 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย และ กำหนด เปิดซองใบเสนอราคา ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมโต๊ะกลม ชั้น 8 อาคารเรียนรวม 8 ชั้น มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

11 building

>> ประกาศมหาวิทยาลัย <<

>>เอกสารสอบราคาซื้อ <<

>>งบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง <<

           ผู้สนใจติดต่อได้ที่งานพัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย ระหว่างวันที่ 17  มิถุนายน 2558 ถึงวันที่      29  มิถุนายน 2558  ดูรายละเอียดที่ www.lru.ac.th และ www.gprocurement.go.th  หรือสอบถามทางโทรศัพท์ หมายเลข 042– 835224 – 8 ต่อ 41117 - 41118 ในวันและเวลาราชการ

 

แจ้งราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย โดยวิธีพิเศษ

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลยขอแจ้งราคากลางจ้างซ่อมแซมรถยนต์ หมายเลขทะเบียน 40 – 0051 เลย โดยวิธีพิเศษ  เพื่อปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การเปิดเผยราคากลาง  การคำนวณราคากลางและที่ ป.ป.ช. กำหนด  และเปิดเผยข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์เพื่อเผยแพร่ในระบบฐานข้อมูล  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

>>CLICK อ่านรายละเอียด <<

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  ได้ที่  งานพัสดุ  
       กองกลาง ชั้น 1 มหาวิทยาลัยรชภัฏเลย
    โทร. 0-4283-5224-8

DSC 010121

บทความ อื่นๆ ...

ค่านิยม 12 ประการ

12thai72

12 Values Announced

12eng72